بخشنامه در خصوص دفاع از لايحه بودجه سال 98 توسط كليه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي

مصوب 1397/10/06 معاون اول رئيس جمهور




پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه در خصوص دفاع از لايحه بودجه سال 98 توسط كليه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي
مصوب 1397,10,06

در اجراي ماده (32) آيين نامه داخلي هيئت دولت و به منظور حفظ انسجام و هماهنگي در مراحل تصويب لايحه بودجه سال 1398 كل كشور در مجلس شوراي اسلامي، كليه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي موظفند از لايحه ياد شده دفاع نموده و هيچ يك از مقامات و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي مجاز به طرح پيشنهاد تغيير در تبصره ها، بندها و جداول و يا موافقت با پيشنهادهاي مغاير با مفاد لايحه مذكور در جلسات كميسيون ها و جلسات علني مجلس شوراي اسلامي نمي باشند.
در اين راستا مطابق ماده (37) آيين نامه مذكور، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان نماينده دولت، نسبت به انجام هماهنگي هاي لازم جهت دفاع از مفاد لايحه ياد شده در جلسات كميسيون ها و جلسات علني مجلس شوراي اسلامي اقدام مي نمايد.
سازمان برنامه و بودجه كشور هرگونه تخلف از مفاد اين بخشنامه را با هماهنگي معاونت امور مجلس رييس جمهور به معاون اول رييس جمهور اعلام مي كند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور