تصويب‌نامه در خصوص تعيين رييس دفتر رييس‌جمهور به عنوان مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور تركيه

مصوب 1397/10/02 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

انتصاب رييس دفتر رييس جمهور به عنوان مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور تركيه
مصوب 1397,10,02

هيئت وزيران در جلسه 2 / 10 / 1397 به پيشنهاد وزرات امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
رييس دفتر رييس جمهور به عنوان مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور تركيه تعيين مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور