تصويب‌نامه در خصوص تعيين وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور هند

مصوب 1397/10/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص تعيين وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور هند  
مصوب 1397,10,05

هيئت وزيران در جلسه ۵ /۱۰ /۱۳۹۷ به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور هند تعيين مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور