تصويب‌ نامه در خصوص طرح بهسازي ناوگان راه‌ آهن

مصوب 1397/10/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص طرح بهسازي ناوگان راه آهن
مصوب 1397,10,05

هيأت وزيران در جلسه 5 /10 /1397 به پيشنهاد شماره 02 /100 /120042 مورخ 10 /9 /1397 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
طرح بهسازي ناوگان راه آهن به شماره طبقه بندي (1303015039) به عنوان رديف (14) به جدول بند (1) تصويب نامه شماره 87952 /ت 55801هـ مورخ 5 /7 /1397 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 124414 /ت 55801هـ مورخ 21 /9 /1397 اضافه مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري