تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي حاتم شاكرمي به عنوان نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيأت حمايت از صنايع

مصوب 1397/10/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين حاتم شاكرمي به عنوان نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيات حمايت از صنايع
مصوب 1397,10,05

هيئت وزيران در جلسه 5 /10 /1397 به پيشنهاد شماره 187465 مورخ 26 /9 /1397 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده (1) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور – مصوب 1343- تصويب كرد:

آقاي حاتم شاكرمي به عنوان نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيئت حمايت از صنايع موضوع بند (1) ماده (1) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور – مصوب 1343- تعيين مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور