تصويب نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند

مصوب 1397/09/28 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ازاد تجاري - صنعتي اروند به شرط عدم تغيير كاربري اراضي كشاورزي درمنطقه مذكور
مصوب 1397,09,28

هيئت وزيران در جلسه 28/ 9/ 1397 به پيشنهاد شماره 3898/ 10/ 972 مورخ 13/ 8/ 1397 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد ماده (24) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372- تصويب كرد:
طرح جامع منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند و نقشه ها و ضوابط فني آن به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، به شرط عدم تغيير كاربري اراضي كشاورزي در منطقه مذكور، تعيين مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

پيوست جهت مشاهده متن پيوست به تصاوير موجود در بخش متن و تصوير مراجعه گردد.