تصويب نامه درخصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو مربوط به سال مالي منتهي به 1396/12/29

مصوب 1397/09/28 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو مربوط به سال مالي منتهي به 1396/12/29
مصوب 1397,09,28

هيئت وزيران در جلسه 28/ 9/ 1397 به پيشنهاد شماره 3898/ 10/ 972 مورخ 13/ 8/ 1397 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372- تصويب كرد:

1- صورت هاي مالي و عملكرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ماكو مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1396 به شرح صورتجلسه مورخ 6/ 4/ 1397 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تأييد مي شود.

2- سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو، براي سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1397 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان حسابرسي و سازمان منطقه آزاد ياد شده تعيين مي شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي باشد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور


صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) درخصوص بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو ـ مورخ 6/ 4/ 1397

پيرو دعوتنامه شماره 1340/ 20/ 972 مورخ 28/ 3/ 1397 جلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ‌ صنعتي و ويژه اقتصادي)، در خصوص بررسي صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو در تاريخ 6/ 4/ 1397 در سالن كنفرانس ساختمان شماره ۲ دبيرخانه شورايعالي، با حضور اعضاي كارگروه تخصصي شورايعالي و حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) تشكيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش عملكرد هيأت مديره و بررسي صورتهاي مالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و توضيحات هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ‌ صنعتي ماكو، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهاي مالي شامل ترازنامه به تاريخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت.

۲ـ در خصوص بند (۵) گزارش بازرس قانوني (تأكيد بر مطلب خاص): مقرر شد سازمان منطقه اقدامات حقوقي لازم را با رعايت صرفه و صلاح سازمان تا رسيدن به نتيجه قطعي پيگيري نموده و نتايج اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايد.

۳ـ در خصوص بند (۶) گزارش بازرس قانوني (تأكيد بر مطلب خاص): ضمن استماع گزارش در اينخصوص مقرر شد سازمان منطقه اقدامات قانوني لازم را نسبت به تعيين سهم سازمان و اعلام به حسابرس مستقل و بازرس قانوني به عمل آورده و همچنين سازمان منطقه نسبت به اصلاح قرارداد مذكور با رعايت صرفه و صلاح اقدام لازم را معمول و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30/ 7/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايد.

۴ـ در خصوص بند (۷) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي ضمن تأكيد بر ضرورت رعايت بودجه مصوب مقرر نمود سازمان منطقه گزارش تطبيق عمليات با بودجه مصوب را ضمن هماهنگي با دبيرخانه و حداكثر تا تاريخ 30/ 9/ 1397به حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايد. مسئوليت عدم رعايت بودجه مصوب ساليانه بر عهده مديران وقت سازمان مي باشد. همچنين مقرر شد مديريت برنامه ريزي و بودجه دبيرخانه شورايعالي در زمان تهيه و تنظيم بودجه پيشنهاد‌هاي سازمان‌هاي مناطق آزاد سرفصل هايي ‌نظير استهلاك و ذخيره سنوات را لحاظ نمايد.

۵ ـ در خصوص بند (۸) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مقرر شد دبيرخانه شورايعالي نسبت به تعيين تكليف موضوع (تمديد مدت عضويت يا معرفي عضو جايگزين) حداكثر تا تاريخ 30/ 5/ 1397 اقدام نمايد.

۶ ـ در خصوص بند (۹) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاي جلسه رسيد.

7ـ در خصوص بند (10) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاي جلسه رسيد.

۸ ـ در خصوص بند (۱۱) گزارش در مورد ساير مسئوليت‌هاي قانوني حسابرس: گزارش به استماع اعضاي جلسه رسيد.

۹ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسي) كارگروه تخصصي شورايعالي مقرر نمود، پاداش اعضاي هيأت مديره سازمان هاي مناطق آزاد بر اساس تشخيص دبير شورايعالي و مطابق با سقف مبلغ تعيين شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ 11/ 5/ 1397 رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در رابطه با پرداخت به اعضاي هيأت مديره، تعيين و ابلاغ گردد.
در خصوص افراد دست اندركار در تهيه صورتهاي مالي هر سازمان، مطابق با نظر مديرعامل آن سازمان و مبلغي معادل با «حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در حكم كارگزيني افراد» پرداخت گردد.

۱۰ ـ با توجه به يادداشت (۲۸) توضيحي صورتهاي مالي، مجمع عمومي مقرر نمود هيأت مديره سازمان نسبت به تهيه و ارائه گزارش توجيهي پيشنهاد افزايش سرمايه به بازرس قانوني با هدف اصلاح ساختار مالي، اقدام لازم را بعمل آورد.

۱۱ـ سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو، براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي تعيين مي شود.

۱۲ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي سازمان انتخاب مي شود.

جلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي منتخب شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي) با ذكر صلوات حاضرين به پايان رسيد.