تصويب‌ نامه در خصوص صورت‌ هاي مالي و عملكرد هيأت ‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند مربوط به سال مالي منتهي به 1396/12/29

مصوب 1397/09/28 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب‌ نامه در خصوص صورت‌ هاي مالي و عملكرد هيأت ‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند مربوط به سال مالي منتهي به 1396/12/29
مصوب 1397,09,28

هيأت وزيران در جلسه 28 /9 /1397 به پيشنهاد شماره 3898 /10 /972 مورخ 13 /8 /1397 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب كرد:

1 ـ صورت هاي مالي و عملكرد هيأت ‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند مربوط به سال مالي منتهي به 29 /12 /1396 به شرح صورتجلسه مورخ 19 /4 /1397 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت مي باشد، تأييد مي شود.

2 ـ سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند، براي سال مالي منتهي به 29 /12 /1397 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان حسابرسي و سازمان منطقه آزاد ياد شده تعيين مي شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي باشد.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) در خصوص بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند ـ مورخ 19 /4 /1397

پيرو دعوتنامه شماره 1598 /20 /972 مورخ 10 /4 /1397 جلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ‌ صنعتي و ويژه اقتصادي)، در خصوص بررسي صورت‌ هاي مالي و عملكرد سال مالي ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند در تاريخ 19 /4 /1397 در سالن كنفرانس ساختمان شماره ۲ دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي با حضور اعضاي كارگروه شورا و نماينده حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) تشكيل شد. اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش عملكرد هيأت ‌مديره و بررسي صورتهاي مالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و توضيحات هيأت‌ مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ‌ صنعتي اروند، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند:

1 ـ در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهاي مالي شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت.

2 ـ در خصوص بند 5 گزارش (تأكيد بر مطلب خاص): پس از استماع گزارش منطقه در خصوص مكاتبات و پيگيري ‌هاي صورت گرفته با دستگاه‌ هاي ذيربط به منظور اخذ نقشه و پلاك‌ هاي دولتي مناطق جديد، مقرر شد سازمان منطقه با همكاري مديريت حقوقي دبيرخانه و مشاركت اعضاي محترم كارگروه در حوزه وزارت راه و شهرسازي، وزارت دادگستري و وزارت جهاد كشاورزي پيگيري لازم تا حصول نتايج نهايي را به‌ عمل آورده و نتايج اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه يكبار به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

3 ـ در خصوص بند 6 گزارش (تأكيد بر مطلب خاص): ضمن استماع گزارش منطقه در اين خصوص مقرر شد سازمان منطقه اقدامات حقوقي لازم را تا حصول نتايج نهايي با رعايت صرفه و صلاح سازمان به‌ عمل آورده و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30 /9 /1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

4 ـ در خصوص بند 7 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

5 ـ در خصوص بند 8 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): مجمع عمومي ضمن تأكيد بر ضرورت رعايت بودجه مصوب مقرر نمود سازمان منطقه گزارش تطبيق عمليات با بودجه مصوب را ضمن هماهنگي با دبيرخانه و حداكثر تا تاريخ 30 /9 /1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. مسئوليت عدم رعايت بودجه مصوب ساليانه برعهده مديران وقت سازمان مي ‌باشد. همچنين مقرر شد مديريت برنامه ‌ريزي و بودجه دبيرخانه شوراي عالي در زمان تهيه و تنظيم بودجه پيشنهاد‌هاي سازمان ‌هاي مناطق آزاد سرفصل ‌هايي ‌نظير استهلاك و ذخيره سنوات را لحاظ نمايد.

6 ـ در خصوص بند 9 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): مقرر شد سازمان منطقه در صورت نياز از همكاري اعضاي كارگروه و دبيرخانه شوراي عالي نيز استفاده نموده و اقدامات لازم در اين خصوص به‌ عمل آورده و نتايج اقدامات صورت گرفته را تا تاريخ 30 /9 /1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

7 ـ در خصوص بند 10 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): با توجه به توضيحات معاونت محترم توسعه مديريت دبيرخانه مقرر شد دبيرخانه شوراي عالي نسبت به تعيين ‌تكليف موضوع (تمديد مدت عضويت يا معرفي عضو جايگزين) حداكثر تا تاريخ 30 /5 /1397 اقدام نمايد.

8 ـ در خصوص بند 11 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): اعضاي مجمع ضمن تأكيد بر عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه توسط مديرعامل و اعضاي هيأت‌ مديره سازمان منطقه، مقرر داشتند موضوع توسط شوراي حقوقي دبيرخانه شوراي عالي از معاونت حقوقي محترم رئيس ‌جمهور استعلام و نتيجه استعلام به عنوان تكليف مجمع عمومي منعكس گردد.

9 ـ در خصوص بند 12 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): ضمن تأكيد بر مسئوليت مديران ذيربط در خصوص عدم اجراي قوانين و مقررات مربوط، مقرر شد سازمان منطقه ضمن رعايت كامل مفاد آيين ‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد نسبت به ارائه راهكار جايگزين در راستاي جذب سرمايه‌ گذار اقدام نموده و نتايج اقدامات را حداكثر تا تاريخ 30 /6 /1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

10 ـ در خصوص بند 13 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني)
ـ در خصوص بندهاي 1 ـ 13 و 3 ـ 13: گزارش به استماع اعضاء رسيد.
ـ در خصوص بند 2 ـ 13: ضمن تأكيد بر مسئوليت مديران مالي، موضوع به استماع اعضاء رسيد و مقرر شد سازمان منطقه نسبت به انجام اصلاحات و تعديلات لازم در حسابها اقدام لازم را به ‌عمل آورده و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30 /6 /1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

11 ـ در خصوص بند 14 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

12 ـ در خصوص بند 15 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

13 ـ در خصوص بند 16 گزارش (ساير مسئوليت ‌هاي قانوني حسابرس): گزارش به‌ استماع اعضاء رسيد.

14 ـ با توجه به بند (4) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسي) كارگروه تخصصي شوراي عالي مقرر نمود، پاداش اعضاي هيأت ‌مديره سازمان‌ هاي مناطق آزاد بر اساس تشخيص دبير شوراي عالي و مطابق با سقف مبلغ تعيين شده در بخشنامه شماره 647444 مورخ 11 /5 /1397 رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در رابطه با پرداخت به اعضاي هيأت ‌مديره، تعيين و ابلاغ گردد.
در خصوص افراد دست اندركار در تهيه صورتهاي مالي هر سازمان، مطابق با نظر مديرعامل آن سازمان و مبلغي معادل با «حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در حكم كارگزيني افراد» پرداخت گردد.

15 ـ سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 انتخاب و حق‌ الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني، مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي تعيين مي ‌شود.

16 ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ‌هاي سازمان انتخاب گرديد.

جلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي منتخب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) با ذكر صلوات حاضرين به پايان رسيد.