تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند مربوط به سال مالي منتهي به 29 /12 /1396

مصوب 1397/09/28 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند مربوط به سال مالي منتهي به 29 /12 /1396
مصوب 1397,09,28

هيئت وزيران در جلسه ۲۸ /۹ /۱۳۹۷ به پيشنهاد شماره ۳۸۹۸ /۱۰ /۹۷۲ مورخ ۱۳ /۸ /۱۳۹۷ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۷۲ - تصويب كرد:

۱ – صورت هاي مالي و عملكرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۶ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۹۷ پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت مي باشد، تأييد مي شود.

۲ - سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند، براي سال مالي منتهي به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۷ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان حسابرسي و سازمان منطقه آزاد ياد شده تعيين مي شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي باشد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) در خصوص بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند ـ مورخ 19 /4 /1397

پيرو دعوتنامه شماره 1598 /20 /972 مورخ 10 /4 /1397 جلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ‌ صنعتي و ويژه اقتصادي)، در خصوص بررسي صورت‌ هاي مالي و عملكرد سال مالي ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند در تاريخ 19 /4 /1397 در سالن كنفرانس ساختمان شماره ۲ دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي با حضور اعضاي كارگروه شورا و نماينده حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) تشكيل شد. اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش عملكرد هيأت ‌مديره و بررسي صورتهاي مالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و توضيحات هيأت‌ مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ‌ صنعتي اروند، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند:

۱ ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهاي مالي شامل ترازنامه به تاريخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت.

۲ ـ در خصوص بند ۵ گزارش (تأكيد بر مطلب خاص): پس از استماع گزارش منطقه در خصوص مكاتبات و پيگيري‌ هاي صورت گرفته با دستگاه‌ هاي ذيربط به منظور اخذ نقشه و پلاك‌ هاي دولتي مناطق جديد، مقرر شد سازمان منطقه با همكاري مديريت حقوقي دبيرخانه و مشاركت اعضاي محترم كارگروه در حوزه وزارت راه و شهرسازي، وزارت دادگستري و وزارت جهاد كشاورزي پيگيري لازم تا حصول نتايج نهايي را به‌عمل آورده و نتايج اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه يكبار به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

۳ ـ در خصوص بند ۶ گزارش (تأكيد بر مطلب خاص): ضمن استماع گزارش منطقه در اينخصوص مقرر شد سازمان منطقه اقدامات حقوقي لازم را تا حصول نتايج نهايي با رعايت صرفه و صلاح سازمان به ‌عمل آورده و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30 /9 /1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايد.

۴ ـ در خصوص بند ۷ گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): مجمع عمومي ضمن تأكيد بر ضرورت رعايت بودجه مصوب مقرر نمود سازمان منطقه گزارش تطبيق عمليات با بودجه مصوب را ضمن هماهنگي با دبيرخانه و حداكثر تا تاريخ 30 /9 /1397 به حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايد. مسئوليت عدم رعايت بودجه مصوب ساليانه بر عهده مديران وقت سازمان مي ‌باشد. همچنين مقرر شد مديريت برنامه ‌ريزي و بودجه دبيرخانه شورايعالي در زمان تهيه و تنظيم بودجه پيشنهاد‌هاي سازمان‌ هاي مناطق آزاد سرفصل‌ هايي ‌نظير استهلاك و ذخيره سنوات را لحاظ نمايد.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): مقرر شد سازمان منطقه در صورت نياز از همكاري اعضاي كارگروه و دبيرخانه شورايعالي نيز استفاده نموده و اقدامات لازم در اينخصوص به‌ عمل آورده و نتايج اقدامات صورت گرفته را تا تاريخ 30 /9 /1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايد.

۷ ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): با توجه به توضيحات معاونت محترم توسعه مديريت دبيرخانه مقرر شد دبيرخانه شورايعالي نسبت به تعيين ‌تكليف موضوع (تمديد مدت عضويت يا معرفي عضو جايگزين) حداكثر تا تاريخ 30 /5 /1397 اقدام نمايد.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): اعضاي مجمع ضمن تأكيد بر عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه توسط مديرعامل و اعضاي هيأت‌مديره سازمان منطقه، مقرر داشتند موضوع توسط شوراي حقوقي دبيرخانه شورايعالي از معاونت حقوقي محترم رييس‌ جمهور استعلام و نتيجه استعلام به عنوان تكليف مجمع عمومي منعكس گردد.

۹ ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): ضمن تأكيد بر مسئوليت مديران ذيربط در خصوص عدم اجراي قوانين و مقررات مربوط، مقرر شد سازمان منطقه ضمن رعايت كامل مفاد آيين ‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد نسبت به ارائه راهكار جايگزين در راستاي جذب سرمايه‌ گذار اقدام نموده و نتايج اقدامات را حداكثر تا تاريخ 30 /6 /1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايد.

۱۰ ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني)
ـ در خصوص بندهاي ۱ ـ ۱۳ و ۳ ـ ۱۳: گزارش به استماع اعضاء رسيد.
ـ در خصوص بند ۲ ـ ۱۳: ضمن تأكيد بر مسئوليت مديران مالي، موضوع به استماع اعضاء رسيد و مقرر شد سازمان منطقه نسبت به انجام اصلاحات و تعديلات لازم در حسابها اقدام لازم را به‌ عمل آورده و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30 /6 /1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايد.

۱۱ ـ در خصوص بند ۱۴ گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

۱۲ ـ در خصوص بند ۱۵ گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

۱۳ ـ در خصوص بند ۱۶ گزارش (ساير مسئوليت‌ هاي قانوني حسابرس): گزارش به‌ استماع اعضاء رسيد.

۱۴ ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسي) كارگروه تخصصي شورايعالي مقرر نمود، پاداش اعضاي هيأت‌ مديره سازمان ‌هاي مناطق آزاد بر اساس تشخيص دبير شورايعالي و مطابق با سقف مبلغ تعيين شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ 11 /5 /1397 رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در رابطه با پرداخت به اعضاي هيأت ‌مديره، تعيين و ابلاغ گردد.
در خصوص افراد دست اندركار در تهيه صورتهاي مالي هر سازمان، مطابق با نظر مديرعامل آن سازمان و مبلغي معادل با «حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در حكم كارگزيني افراد» پرداخت گردد.

۱۵ ـ سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ انتخاب و حق‌ الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني، مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي تعيين مي‌ شود.

۱۶ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌ هاي سازمان انتخاب گرديد.

جلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي منتخب شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) با ذكر صلوات حاضرين به پايان رسيد.