تصويب‌نامه در خصوص تعيين سهميه نفت گاز ناوگان ايراني خروجي (نفت گازسوز)

مصوب 1397/10/12 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص سهميه نفت گاز ناوگان ايراني خروجي (نفت گاز سوز)
مصوب 1397,10,12

هيئت وزيران در جلسه 12 /10 /1397 به پيشنهاد مشترك شماره 02 /100 /132125 مورخ 28 /9 /1397 وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :

1 – سهميه نفت گاز ناوگان ايراني خروجي (نفت گازسوز) به شرح جدول زير تعيين مي شود:


رديف

به مقصد

سهميه دولتي (نفت گاز)

1

ارمنستان، نخجوان، تركمنستان، عراق، آذربايجان، افغانستان

200 ليتر

2

پاكستان – اقليم كردستان عراق و تركيه

300 ليتر

3

ساير كشورها

500 ليتر

2 – در صورت تقاضاي راننده براي دريافت نفت گاز بيشتر از سهميه ياد شده و همچنين درخواست ناوگان خارجي خروجي، نرخ فروش، نود درصد (90 %) قيمت رسمي طرف مقابل است. قيمت رسمي طرف مقابل ماهانه توسط شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اعلام مي شود.

3 – وزارت راه و شهرسازي نسبت به فراهم نمودن مكان لازم جهت استقرار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در محوطه هاي پايانه هاي مرزي اقدام نمايد.

4 – به ناوگان خارجي در هنگام ورود به كشور، متناسب با سوخت مصرفي مورد نياز در مسير مواصلاتي، طبق مقررات مطابق موافقتنامه دو جانبه و رفتار متقابل كارت سوخت تحويل داده مي شود.

5 – برقراري خط (لينك) ارتباطي بين سامانه فروش مرزي با سامانه گمرك و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور جهت اعتبارسنجي اطلاعات مرتبط با ناوگان خارجي الزامي است، كليه دستگاه هاي ذي ربط موظفند نسبت به برقراري خط (لينك) ارتباطي اقدام نمايند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور