دستورالعمل بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه

مصوب 1397/08/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيأت وزيران در جلسه ۲۷ /۸ /۱۳۹۷ به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و در اجراي بند (ب) مصوبه شماره ۱۰۱۵۳۲ مورخ ۱ /۸ /۱۳۹۷ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، دستورالعمل بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه را به شرح زير تصويب كرد:

دستورالعمل بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه
مصوب 1397,08,27با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 - تا مبلغ نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /90) ريال از منابع حاصل از مابه التفاوت تسعير قيمت خوراك و سوخت كارخانجات پتروشيمي، فولادي و پالايشگاه ها، براي مصارف موضوع اين تصويب نامه اختصاص مي يابد.

تبصره - وزارت نفت موظف است با تحويل خوراك و سوخت كارخانجات پتروشيمي، فولاد و پالايشگاه ها، مابه التفاوت قيمت را با نرخ تسعير سامانه نيما دريافت و به حساب ويژه اي نزد خزانه داري كل كشور كه به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها افتتاح مي شود، واريز نمايد.

ماده 2 - سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است براي پرداخت كمك جبراني به ميزان دو ميليون (000 /000 /2) ريال به افراد زير در سقف اعتبار اين تصويب نامه اقدام نمايد:

الف - كاركنان رسمي و پيماني كشوري و لشكري، كاركنان قراردادي و كاركنان شركتي دستگاه هاي اجرايي كه از محل منابع بودجه عمومي، حقوق دريافت مي كنند و جمع مبلغ مندرج در آخرين حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي و پيماني و همچنين مبلغ ماهيانه قرارداد منعقده براي كاركنان قراردادي و شركتي، كمتر از سي ميليون (000 /۰۰۰ /۳۰) ريال است، از طريق حساب هاي بانكي متصل به حقوق و مزاياي كاركنان مشمول.

ب - بازنشستگان صندوق هاي بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (لشكري)، صندوق بازنشستگي فولاد و ساير صندوق هاي بازنشستگي مشابه كه بخشي از مستمري مشمولين آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي شود و مجموع آخرين حكم حقوقي (مستمري) در سال ۱۳۹۷ هر يك از آنها كمتر از سي ميليون (000 /000 /30) ريال است، از طريق حساب هاي بانكي متصل به حقوق (مستمري) آنها.

ماده ۳- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور براي حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد به شرح زير اقدام نمايد:


رديف

بعد خانوار

معادل ريالي سبد حمايت غذايي در مرحله اول

۱

يك نفره

۰۰۰ /۵۰۰ /۱

۲

دو نفره

۰۰۰ /۰۰۰ /۲

۳

سه نفره

۰۰۰ /۵۰۰ /۲

۴

چهار نفره

۰۰۰ /۰۰۰ /۳

۵

پنج نفره و بيشتر

۰۰۰ /۵۰۰ /۳

الف - خانوارهاي تحت پوشش و پشت نوبتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور از طريق حساب هاي بانكي متصل به يارانه هاي نقدي.

ب - خانوارهاي تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران از طريق حساب متصل به مستمري سرپرست خانوار.

پ - خانوارهاي با درآمد ماهانه كمتر از سي ميليون (000 /۰۰۰ /۳۰) ريال از جمله گروه هاي كارگران ساختماني، قالي بافان و شاغلان صنايع دستي، مشاغل آزاد و خويش فرمايان، رانندگان بين شهري و درون شهري، زنبورداران، كارگران باربر، شاغلين كسب و كارهاي خانگي، كارگران كارگاه هاي متفرقه، عشاير و روستاييان، دريافت كنندگان بيمه بيكاري و ساير گروه هاي مشمول كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شناسايي مي شوند.

ت - ساير خانوارهاي كم درآمد با درآمد ماهانه كمتر از سي ميليون (000 /000 /30) ريال. درخواست آنها پس از بررسي توسط كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور پذيرفته مي شود. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي [اجتماعي] موظف است با استفاده از اطلاعات در اختيار از طريق كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، به درخواست كتبي اشخاص موضوع اين بند، پس از اجازه آنها به دسترسي وزارتخانه مذكور، به حساب هاي بانكي مربوط رسيدگي كند.

تبصره 1 (اصلاحي 03/11/1397)- شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مجازند از محل اعتبارات مصوب نسبت به اجراي اين تصويب نامه اقدام كنند.

تبصره 2 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نهادهاي حمايتي موظفند اعتبار تخصيصي را بر اساس بعد خانوار تنظيم و پرداخت نمايند.

ماده 4 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به بررسي و رفع همپوشاني ليست مشمولين مواد (2) و (3) اين تصويب نامه اقدام نمايد.

ماده 5 - دستگاه هاي اجرايي از جمله دستگاه هاي موضوع آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور موظف به ارايه اطلاعات مورد نياز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشند.

ماده 6 - سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است مطابق با ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبارات مربوط را به حساب دستگاه هاي اجرايي ذي ربط واريز نمايد. دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موظفند حداكثر ظرف (24) ساعت پس از وصول اعتبار مذكور، بر اساس ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به واريز به حساب افراد ذي نفع اقدام نمايند.

ماده 7 - كمك به تأمين غذا براي مدارس شبانه روزي و ديگر گروه هاي مشابه از محل منابع موضوع اين تصويب نامه مجاز است.

ماده 8 - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است مازاد اعتبار موضوع ماده (1) را صرف حمايت از توليد، اشتغال و قراردادهاي پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي نمايد.

ماده 9 - اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه هاي شماره 101337 /ت 55855هـ مورخ 5 /8 /1397 و 102568 /ت 55855هـ مورخ 5 /8 /1397 مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري