بخشنامه در خصوص مصرف بهينه و ايمن گاز طبيعي

مصوب 1397/09/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه در خصوص مصرف بهينه و ايمن گاز طبيعي
مصوب 1397,09,11

١ - به منظور مصرف بهينه و ايمن گاز طبيعي، كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شركت هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و استانداري ها تا پايان سال موظف به رعايت كامل موارد زير مي باشند:

الف - رعايت دماي ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتي گراد در فضاهاي داخلي و بسته و دماي ۱۸ درجه سانتي گراد در راهروها و فضاهاي عمومي سرپوشيده.

ب - روشن نمودن وسايل گرمايشي يك ساعت قبل از آغاز وقت اداري و خاموش نمودن آنها يك ساعت قبل از پايان وقت اداري.

پ - خاموش نمودن وسايل گرمايشي در روزهاي تعطيل.

ت - استفاده از دستگاه هاي گازسوز استاندارد با برچسب انرژي بالا (A و B).

ث - انجام معاينه فني كليه موتورخانه ها توسط شركت هاي تاييد صلاحيت شده از سوي سازمان ملي استاندارد ايران (بر اساس ماده ۱۷ قانون هواي پاك)، سرويس و تعمير دوره اي تجهيزات گازسوز از طريق متخصصان مجاز و نصب سامانه پايش هوشمند موتورخانه به منظور افزايش ضريب ايمني و بازدهي وسايل گازسوز.

ج - كاهش حداقل ۵ درصدي مصرف گاز طبيعي هر مشترك (4) ماهه پاياني سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته.
شركت ملي گاز ايران/شركت هاي گاز استاني در موارد ياد شده در اين بخشنامه، آمادگي ارائه هرگونه مساعدت فني به دستگاه هاي اجرايي را دارند.

۲ - براي اجراي موارد فوق، لازم است اقدامات زير انجام شود:

الف - استانداران ضمن تاكيد بر اجراي اين بخشنامه و طرح آن در شوراي اداري استان، پيگيري هاي لازم جهت صرفه جويي و اصلاح الگوي مصرف در دستگاه هاي اجرايي را در دستور كار قرار دهند.

ب - شركت ملي گاز ايران/شركت هاي گاز استاني مكلف به پيگيري اجراي دقيق اين بخشنامه در دستگاه هاي اجرايي مي باشند. در صورت عدم رعايت مفاد بخشنامه در هر مورد، شركت گاز استاني مربوط، پس از يك بار اخطار كتبي، ضمن ارسال مراتب به استانداري ذي ربط در صورت تخطي مجدد، مطابق مقررات مربوط با دستگاه اجرايي ذي ربط رفتار مي كنند.

پ - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اطلاع رساني مناسب براي بهره گيري از روش هاي موثر جهت ترغيب جامعه به صرفه جويي و كاهش مصرف گاز طبيعي اقدام نمايد.

ت - روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي نسبت به اطلاع رساني مناسب براي كاهش مصرف سوخت به كاركنان هر دستگاه اقدام نمايند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور