بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص عدم اعمال معافيت تبصره 1 ماده 190 براي جريمه درآمدهاي كتمان شده موضوع ماده 192 قانون ماليات هاي مستقيم

مصوب 1397/09/12 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.