بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص عدم اعمال معافيت تبصره 1 ماده 190 براي جريمه درآمدهاي كتمان شده موضوع ماده 192 قانون ماليات هاي مستقيم

مصوب 1397/09/12 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص عدم اعمال معافيت تبصره 1 ماده 190 براي جريمه درآمدهاي كتمان شده موضوع ماده 192 قانون ماليات هاي مستقيم
مصوب 1397,09,12

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص شمول يا عدم شمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون ماليات هاي مستقيم نسبت به جريمه كتمان درآمد، موضوع ماده ۱۹۲ قانون ماليات هاي مستقيم ، ياد آور مي گردد:

اعمال معافيت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون ماليات هاي مستقيم منوط به رعايت تكاليف قانوني مقرر در صدر تبصره، از قبيل تسليم به موقع اظهار نامه يا تراز نامه و حساب سود و زيان و همچنين ارايه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك مي باشد.
بنابراين فارغ از غيرقابل بخشودگي بودن جرايم موضوع ماده ۱۹۲ قانون ماليات هاي مستقيم، از آنجائيكه در خصوص درآمدهاي كتمان شده، ترازنامه و حساب سود و زيان و اسناد و مدارك مربوطه ارايه نگرديده است، بنابراين به دليل عدم رعايت تكاليف مقرر در صدر تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون فوق، اعمال معافيت مقرر در آن براي درآمدهاي كتمان شده فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

سيد كامل تقوي نژاد