تصويب نامه در خصوص واردات مواد اوليه و قطعات مورد نياز توليد به مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي

مصوب 1397/09/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص واردات مواد اوليه و قطعات مورد نياز توليد به مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در چهارچوب اعلامي وزارت صنعت، معدن و تجارت
مصوب 1397,09,07

هيئت وزيران در جلسه 7 / 9 / 1397 به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1- به منظور تسهيل در فرآيند توليد داخلي در كشور، واردات مواد اوليه و قطعات مورد نياز توليد به مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در چهارچوب فهرست اعلامي وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس مقررات اين مناطق و بدون ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فهرست گروه‌هاي كالايي ياد شده را ظرف يك هفته به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام كند و به طريق مقتضي به اطلاع واحدهاي توليدي و تجاري برساند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور