تصويب نامه در خصوص الزام كليه دستگاه هاي اجرايي به فراهم نمودن امكان ارتباط برخط وضعيت تسهيلات تضمين شده توسط دولت براي سازمان برنامه و بودجه كشور

مصوب 1397/09/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص الزام كليه دستگاه هاي اجرايي به فراهم نمودن امكان ارتباط برخط وضعيت تسهيلات تضمين شده توسط دولت براي سازمان برنامه و بودجه كشور
مصوب 1397,09,05

هيئت وزيران در جلسه 5 / 9 / 1397 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله بانك ها و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند امكان ارتباط برخط وضعيت تسهيلات تضمين شده توسط دولت را براي سازمان برنامه و بودجه كشور فراهم نمايند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور