تصويب نامه در خصوص اختصاص مبالغي از خزانه داري به سازمان هدفمندسازي يارانه ها جهت حمايت از اقشار آسيب پذير و اجراي طرح معيشت و تعيين سقف مبالغ قابل تسويه شركت ملي نفت ايران در سال 1397 و تعيين نرخ گاز مصرفي بخش فولاد

مصوب 1397/09/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص مبالغي از خزانه داري به سازمان هدفمندسازي يارانه ها جهت حمايت از اقشار آسيب پذير و اجراي طرح معيشت و تعيين سقف مبالغ قابل تسويه شركت ملي نفت ايران در سال 1397 و تعيين نرخ گاز مصرفي بخش فولاد
مصوب 1397,09,07

هيئت وزيران در جلسه 7 / 9 / 1397 به پيشنهاد شماره 462444 مورخ 29 / 8 / 1397 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1- در راستاي حمايت از اقشار آسيب پذير و اجراي طرح معيشت، منابع حاصل از اجراي مصوبات شماره 91108 / ت55825هـ مورخ 11 / 7 / 1397 و شماره 99965 / ت55872هـ مورخ 29 / 7 / 1397، از طريق حساب هاي خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به سازمان هدفمندسازي يارانه ها اختصاص مي يابد.

2- در اجراي بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 كل كشور و قانون تفسير بند ياد شده مبني بر تحويل قير رايگان به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و تسويه حساب ارزش آن از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي ها و پالايشگاه ها و نيز در اجراي بندهاي (2) و (3) تصويب نامه شماره 99965 / ت55872هـ مورخ 29 / 7 / 1397، سقف مبالغ قابل تسويه شركت ملي نفت ايران / شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در سال 1397 با پالايشگاه ها به شرح زير تعيين مي شود و پرداخت مبالغ بالاتر از آنها مجاز نخواهد بود:
الف- مبلغ شصت هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 60) ريال قير رايگان براي سال 1397.
ب- حداكثر تا پنج هزار ميليارد (000 /000/ 000/ 000 /5) ريال برش روغن (لوب كات) براي پنج ماه آخر سال 1397.
پ- حداكثر تا سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال برش از نفت سفيد تحويلي به كارخانه هاي آلكيل بنزين خطي (LAB) براي پنج ماه آخر سال 1397.

3- به استناد ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه ها - مصوب 1388- از ابتداي مهرماه سال 1397، نرخ گاز مصرفي بخش فولاد به ازاي هر مترمكعب دو هزار و ششصد (600 /2) ريال تعيين مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور