تصويب نامه در خصوص انتخاب اعضاي موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار، انزلي و كيش

مصوب 1397/09/11 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين اعضاي موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار، انزلي و كيش.
مصوب 1397,09,11با اصلاحات و الحاقات بعدي

وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 11 / 9 / 1397 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 113200 / ت49516هـ مورخ 5 / 6 / 1392 تصويب كردند:

1(اصلاحي 11/09/1397)- عضويت آقاي عبدالرحيم كردي به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار به مدت سه سال تمديد مي شود.

2- آقاي سيدمهدي نقوي به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي به مدت سه سال جايگزين آقاي حميد مرتضايي مي شود.

3- آقاي امين افقي به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي به مدت سه سال جايگزين آقاي محمدعلي نجفي مي شود.

4- آقاي غلامحسين مظفري به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي كيش به مدت سه سال جايگزين آقاي محمدابراهيم انصاري لاري مي شود.

اين تصويب نامه در تاريخ 11/ 9/ 1397 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور