تصويب نامه در خصوص تعيين محمد صادق معتمديان به عنوان استاندار خراسان جنوبي

مصوب 1397/09/10 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين محمد صادق معتمديان به عنوان استاندار خراسان جنوبي
مصوب 1397,09,10

هيئت وزيران در جلسه 7 /9 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور - مصوب 1360 - تصويب كرد:
آقاي محمد صادق معتمديان به عنوان استاندار خراسان جنوبي تعيين مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور