تصويب نامه درخصوص تخصيص اعتبار براي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق اجراي طرح آبخيزداري و كنترل سيلاب در استان قم

مصوب 1397/09/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.