تصويب نامه در خصوص تخصيص مبلغ شصت و دو ميليارد (000 /000 /000 /62) ريال براي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق اجراي طرح آبخيزداري و كنترل سيلاب در استان قم

مصوب 1397/09/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تخصيص مبلغ شصت و دو ميليارد (000 /000 /000 /62) ريال براي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق اجراي طرح آبخيزداري و كنترل سيلاب در استان قم
مصوب 1397,09,07

هيئت وزيران در جلسه 7 /9 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ شصت و دو ميليارد (000 /000 /000 /62) ريال از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- ، براي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق اجراي طرح آبخيزداري و كنترل سيلاب در استان قم موضوع باقيمانده رديف (3) جدول بند (1) تصويب نامه شماره 101462 /ت 53668 هـ مورخ 17 /8 /1395، در اختيار دستگاه اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور