دستور العمل نحوه احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري

مصوب 1395/10/26 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

دستورالعمل نحوه ي احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري
مصوب 1395,10,26با اصلاحات و الحاقات بعدي

مقدمه
در اجراي تبصره هاي 1، 3 و 4 ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1398 مجلس شوراي اسلامي و مواد 51، 52،53، 59 و 60 آيين نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي مصوب 28 /10 /1393 هيات وزيران، «دستورالعمل نحوه ي احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري» كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، به شرح ذيل تدوين مي گردد:

فصل اول : تعاريف

ماده 1 – در اين مقررات عناوين ذيل به جاي عبارت هاي مربوط بكار مي روند:

1 – 1 – بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

1 - 2 - مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده/ در شرف تأسيس بوده و تحت نظارت بانك مركزي قرار دارد؛

1 - 3 - نظام بانكي: شامل بانك مركزي، مؤسسات اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و شركت هاي تعاوني اعتبار داراي مجوز از بانك مركزي؛

1 - 4 - بازار سرمايه: مجموعه نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار و آيين نامه اجرايي آن؛

1 - 5 - كميسيون: كميسيون احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري؛

1 - 6 - سمت مديريتي: شامل سمت هاي مديرعامل، قائم مقام مديرعامل، عضو هيأت مديره؛

1 - 7 - مديران: دارندگان سمت مديريتي موضوع بند 1 - 6 در مؤسسه اعتباري؛

1 - 8 - صلاحيت حرفه اي: دارا بودن شرايط عمومي، تخصصي و فردي به شرح مندرج در اين مقررات براي تصدي سمت هاي مديرتي در مؤسسه اعتباري؛

1 – 9 - متقاضي: شخصي كه به نمايندگي از طرف مؤسسه اعتباري يا ركن ذي صلاح آن، تقاضاي تأييد صلاحيت حرفه اي داوطلب را به بانك مركزي ارايه مي دهد و حسب مورد يكي از اشخاص ذيل است:

1 – 9 – 1 - نماينده مجمع عمومي مؤسسِ مؤسسه اعتباريِ در شرف تأسيس؛

1 – 9 – 2 - مديرعامل مؤسسه اعتباري غيردولتي و (در نبود مديرعامل، به ترتيب قائم مقام مديرعامل، رئيس يا نماينده هيأت مديره، سرپرست منصوب توسط بانك مركزي)؛

1 – 9 – 3 - رئيس مجمع عمومي مؤسسه اعتباري دولتي يا معاون وي؛

1 – 10 - داوطلب: شخصي حقيقي است كه جهت تصدي سمت مديريتي در مؤسسه اعتباري به بانك مركزي معرفي مي شود.

1 – 11 - تأييديه صلاحيت حرفه اي: موافقت كتبي بانك مركزي با تصدي سمت مديريتي توسط داوطلب در مؤسسه اعتباري پس از احراز صلاحيت حرفه اي وي كه به متقاضي اعلام مي شود

فصل دوم : كليات

ماده 2 - تصدي سمت مديريتي توسط داوطلب در هر مؤسسه اعتباري و تمديد دوره مسئوليت وي منوط به اخذ تأييديه صلاحيت حرفه اي مي باشه.

ماده 3 - اطلاعاتي كه به موجب اي مقررات، در اختيار اعضاي كميسيون، دبير كميسيون يا هر يك از كاركنان بانك مركزي قرار ميگيرد، محرمانه تلقي شده و به جز در موارد قانوني يا در چارچوب اين مقررات، نبايدد در اختيار سايرين قرار گيرد

فصل سوم : شرايط لازم براي تصدي سمت هاي مديريتي در مؤسسه اعتباري

الف - شرايط عمومي

ماده 4 - شرايط عمومي لازم براي تصدي سمت مديريتي مؤسسه اعتباري توسط داوطلب به شرح ذيل است:

4 – 1 - داشتن تابعيت ايران (براي مديرعامل، رييس هيأت مديره و اكثريت اعضاي هيأت مديره و اكثريت اعضاي هيأت عامل)؛

4 - 2 - نداشتن تابعيت دوگانه؛

4 – 3 - پيرو دين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي؛

4 – 4 - دارا بودن حُس شهرت و امانتداري؛

4 – 5 - نداشتن سابقه محكوميت قطعي مؤثر به هيچ يك از جرايم سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، پولشويي، جعل و تزوير، صدور چك بي محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب (اعم از اين كه حكم از دادگاه هاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم عليه، مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد)؛

4 – 6 - نداشتن منع تصدي سمت مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و عضويت در هيأت مديره مؤسسات اعتباري ناشي از محكوميت قطعي در هيات انتظامي بانك ها؛

4 – 7 - نداشتن بدهي غيرجاريِ شخصي به بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي و ساير بنگاه هاي واسطه پولي اعم از دولتي يا غيردولتي تحت نظارت بانك مركزي؛

4 – 8 - نداشتن سهم يا سمت در ساير مؤسسات اعتباري مگر با اجازه بانك مركزي؛

4 – 9 - انقضاي مدت هاي محروميت ناشي از عدم كسب حد نصاب مصاحبه تخصصي يا عدم تأييد صلاحيت حرفه اي در كميسيون (موضوع تبصره ماده 30) و يا صلاحيت حرفه اي در كميسيون (موضوع تبصره يك ماده 33)؛

4 – 10 - برخورداري از شرايط تخصصي به شرح مندرج در ماده 6 به تشخيص بانك مركزي؛

4 – 11 - نداشتن سابقه تصدي سمت مديريتي در مؤسسه اعتباري ديگري كه در زمان تصدي وي اجازه نامه تأسيس يا فعاليت آن لغو گرديده يا اداره آن بر عهده بانك مركزي قرار گرفته است؛

4 – 12 - قرار نگرفتن در شمول مصاديق ماده 111 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت؛

4 – 13 - عدم اشتغال هم زمان در وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مگر در خصوص عضويت كارمندان دولت در هيأت مديره مؤسسه اعتباري به عنوان نماينده سهام دولت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط؛

4 – 14 - نداشتن سمت مديرعاملي يا عضويت در هيأت مديره ي ساير شركت هايي كه تمام يا بخشي از سرمايه ي آن ها متعلق به دولت يا نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي باشد اعم از آن كه سمت هاي مزبور، اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقيِ سهامدار شركت باشد؛

4 – 15 - دارا بودن حداقل سن 35 و حداكثر 70 سال براي مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و اعضاي هيأت مديره؛

4 – 16 - نداشتن سابقه چك برگشتي رفع سوء، اثر نشده ي شخصي و نيز چك هاي برگشتي رفع سوء، اثر نشده ي صادره از سوي مديران و صاحبان امضاي مجاز اشخاص حقوقي؛

4 – 17 - تأييديه صلاحيت فردي داوطلب توسط حوزه ي حراست بانك مركزي.

تبصره 1 - در بند 4 – 8، داشتن كمتر از يك دهم درصد سهام ساير مؤسسات اعتباري مانع از تصدي سمت مديريتي در مؤسسه اعتباري نيست.

تبصره 2 - در بند 4 - 16، هرگاه فردي كه به نمايندگي از شخص حقوقي اقدام به صدور چك نموده، در مرجع قضايي ثابت نمايد عدم پرداخت چك، مستند به عمل صاحب حساب و يا وكيل يا نماينده بعد از وي بوده است، تصدي سمت مديريتي توسط وي با رعايت ساير شرايط، بلامانع است

تبصره 3 - مديرعامل نمي تواند همزمان رييس يا نايب رييس هيأت مديره مؤسسه اعتباري باشد.

تبصره 4 (الحاقي 06/08/1397)– در مواردي كه داوطلبان تصدي سمت مديريتي فاقد شرط سني مقرر در بند 4 – 15 باشند، امكان بررسي صلاحيت حرفه اي آن ها در كميسيون، با مجوز قبلي رئيس بانك مركزي امكان پذير مي باشد.

ب - شرايط تخصصي

ماده 5 - شرايط تخصصي لازم براي تصدي سمت مديريتي مؤسسه اعتباري توسط داوطلب به شرح ذيل است:

5 – 1 - دارا بودن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته هاي مرتبط به شرح جدول شماره 2؛

5 – 2 - داشتن حداقل 10 سال سابقه كار در نظام بانكي براي رييس و نايب رييس و حداقل دو سوم اعضاي هيأت مديره؛

5 – 3 - داشت حداقل 10 سال سابقه كار در نظام بانكي براي مديرعامل و قائم مقام مديرعامل كه حداقل پنج سال از آن در سمت هاي مديريتي به شرح جدول شماره 3 باشد؛

5 – 4 - كسب حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصي كميسيون

فصل چهارم : ترتيبات رسيدگي

الف - دريافت مدارك و نحوه رسيدگي به آن ها

ماده 6 - متقاضي موظف است حداكثر به ميزان دو برابر سمت هاي بلاتصدي هيأت مديره مؤسسه اعتباري، تقاضاي بررسي صلاحيت حرفه اي داوطلباني كه داراي حداقل رأي مقرر در اساسنامه ي مؤسسه اعتباري ذي ربط مي باشند را به همراه فرم مشخصات، مدارك و مستندات آن ها، حداقل سه ماه پيش از تاريخ تشكيل مجمعع عمومي كه موضعوع آن انتخاب اعضاي هيأت مديره است، جهت اخذ تأييديه صلاحيت حرفه اي، از طريق «سامانه ‌سوابق ا‌عضاي هيأت مديره‌ بانك ها و مؤسسات اعتباري» به دبيرخانه كميسيون ارايه نمايد.

تبصره - چنان چه متقاضي به هر دليلي، تقاضاي داوطلب واجد شرايط را ظرف مهلت مقرر به دبيرخانه كميسيون ارايه ننمايد، داوطلب مي تواند رأساً تقاضاي خود را همراه با مستندات مربوط به دبيرخانه كميسيون ارسال دارد.

ماده 7 - فهرست مدارك و مستندات مورد نياز و فرم هاي مربوط توسط دبيرخانه كميسيون تعيين مي گردد.

ماده 8 - دبيرخانه كميسيون بايه فرم مشخصات، مدارك و مستندات ارسالي را پس از وصول، ظرف مدت پانزده روز بررسي نموده، در صورت ناقص بودن مدارك و مستندات، موضوع را ظرف مهلت ده روز به متقاضي اطلاع دهد. در صورتي كه متقاضي ظرف مهت سي روز نسبت به تكميل مدارك اقدام نكند، منصرف تلقي مي گردد و نميتواند تا مدت شش ماه نسبت به معرفي مجدد همان داوطلب اقدام نمايد. در اين صورت، دبيرخانه كميسيون مراتب را طي نامه اي به متقاضي جهت معرفي فرد جديد اعلام مي كند.

ماده 9 - دبيرخانه كميسيون پس از دريافت كليه مدارك و مستندات مورد نياز، اقدامات ذيل را انجام مي دهد؛

9 – 1 - استعلام از مراجع ذي صلاح جهت احراز شرايط عمومي داوطلب (موضوع ماده 5 دستورالعمل)؛

9 – 2 - استعلام مدارك تحصيلي از مراجع ذي صلاح؛

9 – 3 - محاسبه امتيازات مربوط به سوابق تحصيلي و كاري داوطلب؛

9 – 4 - تمهيد مقدمات برگزاري مصاحبه.

تبصره - چنانچه داوطلب، شاغل يا بازنشسته ي قواي سه گانه و نهادها و سازمان هاي حكومتي وابسته به آن ها، نيروهاي مسلح، شركت ها و مؤسسات دولتي و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي باشد، مدرك تحصيلي ارايه شده توسط وي نيازي به استعلام موضوع بند 9 - 2 ندارد.

ماده 10 - دبيرخانه كميسيون هم زمان يا پس از انجام اقدامات موضوع ماده 8 دستورالعمل، از طريق ارسال دعوت نامه براي متقاضي، از داوطلب براي حضور در جلسه آزمون يا مصاحبه دعوت مي نمايد. تاريخ، ساعت و محل انجام آزمون يا مصاحبه بايد در دعوت نامه قيد شده باشد

ماده 11 - دبيرخانه كميسيون بايد حداقل دو روز كاري قبل از برگزاري جلسه مصاحبه، سوابق و مشخصات داوطلب را براي اعضاي كميسيون ارسال دارد.

ماده 12 - دبيرخانه كميسيون با موافقت رييس كميسيون، از اشخاص مطلع براي حضور در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد

ماده 13 - در صورتي كه داوطلب، دو بار بدون عذر موجه (حسب تشخيص كميسيون) در جلسة مصاحبه حاضر نشود، منصرف تلقي مي گردد و نبايد تا شش ماه براي تصدي سمت مديريتي در هيچ مؤسسه اعتباري توسط متقاضي معرفي گردد. در شرايط خاص، با موافقت رييس كل بانك مركزي، دبيرخانه كميسيون براي يك بار ديگر از وي براي مصاحبه دعوت خواهد نمود.

ب - نحوه امتيازدهي

ماده 14 – حد نصاب لازم براي تصدي سمت مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و رييس هيأت مديره، 70 امتياز و ساير اعضاي هيأت مديره 60 امتناز مي باشه، مشروط بر اين كه داوطلعب حداقل 30 امتياز از مصاحبه تخصصي كميسيون كسب نموده باشد.

ماده 15 - حداكثر امتياز قابل اكتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصيلي، سوابق كاري و مصاحبه تخصصي به ترتيب 20 ،30 و 50 امتياز مي باشه.

ماده 16 - امتياز سوابق تحصيلي داوطلب به شرح ذيل محاسبه مي شود:
20*(100 /1 امتياز سوابق تحصيلي داوطلب*)
* امتياز سوابق تحصيلي داوطلب مطابق جدول شماره 2 تعيين مي گردد.

ماده 17 - امتياز سوابق كاري داوطلب به صورت ذيل محاسبه مي شود:
30*(20 /1 امتياز سوابق كاري داوطلب*)
* امتياز سوابق كاري داوطلب مطابق جدول شماره 1 تعيين مي گردد.

تبصره - بيشترين امتياز سابقه كاري (30 امتياز) متعلق به داوطلبي است كه حداقل 20 امتياز طبق جدول شماره 1 كسب نمايد.

ماده 18 - آن دسته از اعضاي هيأت مديره كه مشمول شرط حداقل 10 سال سابقه كار در نظام بانكي نمي باشند، بايه داراي حداقل 5 سال سابقه كار باشند. محاسبه امتياز سوابق كاري داوطلبان مذكور به شرح ذيل است:
30*(5 /1 امتياز سوابق كاري داوطلب*)
*امتياز سوابق كاري داوطلب مطابق جدول شماره 1 تعيين مي گردد.

تبصره - بيشترين امتياز سابقه كاري (30 امتياز) در مورد اين دسته از داوطلبان، به داوطلبي تعلق مي گيرد كه حداقل 10 امتياز مطابق جدول شماره يك كسب نمايد.

ماده 19 - امتياز سوابق مديريتي داوطلب مطابق جدول شماره 3 و به صورت ذيل محاسبه مي شود:
(ضريب سمت * مدت زمان تصدي سمت مديريتي توسط داوطلب به سال)

فصل پنجم : ترتيبات اداري

الف – تركيب كميسيون

ماده 20 - به منظور احراز صلاحيت تخصصي داوطلب، كميسيوني با عنوان «كميسيون احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري» در بانك مركزي تشكيل مي شود.

ماده 21 - تركيب اعضاي كميسيون كه احكام مربوط به انتصاب هر يك از آن ها توسط رييس كل بانك مركزي صادر مي گردد به شرح زير مي باشد:

21 – 1 - معاون نظارتي بانك مركزي به عنوان رييس كميسيون؛

21 – 2 - مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي به عنوان نايب رييس اول كميسيون؛

21 – 3 - مديركل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري به عنوان نايب رييس دوم كميسيون؛

21 – 4 - مديركل عمليات و تعهدات ارزي و در غياب وي، مدير اداره عمليات ارزي؛

21 – 5 - مديركل اعتبارات و در غياب وي، مدير اداره اعتبارات؛

21 – 6 - مديركل حقوقي؛

21 – 7 - مديركل اقتصادي.

تبصره - مدير اداره اطلاعات بانكي به عنوان شخص مطلع و بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت مي نمايد.

ماده 22 - اداره مجوزهاي بانكي، به عنوان دبيرخانه كميسيون تعيين مي گردد. مدير اداره مجوزهاي بانكي و در غياب وي، يكي از معاونين آن اداره، به عنوان دبير جلسه كميسيون، بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت مي كند.

ماده 23 - جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج عضو كميسيون رسميت مي باشد.

ماده 24 - تصميمات كميسيون پس از تأييد رييس كل بانك مركزي، قطعي مي باشد.

ب - مصاحبه

ماده 25 - امتياز مصاحبه تخصصي داوطلب بر اساس جدول ذيل محاسبه مي شود:


سمت مصاحبه كننده

حداكثر امتياز

معاون نظارتي

8

مديركل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشويي

7

مديركل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري

7

مديركل عمليات و تعهدات ارزي

7

مديركل اعتبارات

7

مديركل حقوقي

7

مديركل اقتصادي

7

جمع امتيازات

50

تبصره 1 - در صورت عهم حضور برخي از اعضاي كميسيون، امتياز داوطلب به شرح ذيل محاسبه مي شود:
*50 (مجموع امتيازات قابل اكتساب ممكن از اعضاي حاضر /امتياز مكتسبه)

ماده 26 – هر يك از اعضاي كميسيون (به استثناي رييس كميسيون) بايه به منظور بررسي صلاحيت تخصصي داوطلب، برحسب اطلاعات در دسترس، گزارشي از عملكرد پيشين وي در نظام بانكي (چنان چه سابقه عملكردي داشته باشد) به انضمام وضعيت فعلي مؤسسه اعتباري ذي ربط از حيث وظايف و اختيارات حوزه تحت مسئوليت خود را (چنان چه اطلاعات مربوطه در حوزه تحت مسئوليت اعضاي كميسيون موجود باشد (تهيه و ضمن ارسال نسخه اي از آن به دبيرخانه كميسيون، در جلسه كميسيون ارايه نمايند.

ماده 27 - كميسيون براي احراز صلاحيت تخصصي داوطلب، حسب مورد بايد وي را از حيث موارد ذيل ارزيابي نمايد:

27 – 1 - روند عملكرد گذشته داوطلب در سمت مديرعامل، قائم مقام مديرعامل يا عضو هيأت مديره يا هيأت عامل در نظام بانكي از حيث مواردي از قبيل همكاري با بانك مركزي در ارايه اطلاعاات و اجراي سياست ها و انجام تكاليف، ارايه اطلاعات تسهيلات و تعهدات (فرم هاي */28)، نسبت كفايه سرمايه، نسبت مطالبات غيرجاري، حدود سرمايه گذاري ها، حدود مقرر در تسهيلات و تعهدات اعطايي/ ايجاد شده مربوط به اشخاص مرتبط، حدود مذكور در تسهيلات و تعهدات كلان، وضعيت باز ارزي، نسبت خالص دارايي هاي ثابت، ميزان اضافه برداشت ها از منابع بانك مركزي، مديريت ريسك، ساز و كارهاي كنترل داخلي؛

27 – 2 – ميزان شناخت داوطلب از مؤسسات اعتباري كه قصد تصدي سمت مديريتي را در آن دارد از حيث مواردي چون شناخت صورت هاي مالي و توانايي تجزيه و تحليل آن ها، ميزان سپرده ها، ميزان دارايي ها، كيفيت دارايي ها، سرمايه، نسبت مطالبات غيرجاري، كيفيت سرمايه، نسبت كفايت سرمايه، نسبت هاي مالي، سهم بازار، مختصات و ويزگي هاي خالص مؤسسه اعتباري، تركيب سهامداران؛

27 – 3 – برنامه كاري آتي داوطلب در مؤسسه اعتباري متبوع به لحاظ ارتقاي شاخص هاي مذكور در رديف هاي فوق.

ج – ترتيبات پس از مصاحبه

ماده 28 – صورتجلسه مصاحبه شامل تاريخ تشكيل، نام حاضرين در جلسه شامل اعضاي كميسيون، مطلعين دعوت شده، دبير جلسه و مصاحبه شونده، موضوعات و نتيجه ي هر يك از مصاحبه ها، توسط دبير جلسه تنظيم شده و به امضاي اعضاي كميسيون و دبير جلسه مي رسد و يك نسخه از آن به همراه ساير مدارك، توسط دبيرخانه كميسيون بايگاني مي شود.

ماده 29 – دبيرخانه كميسيون، صورتجلسه نهايي را متضمن مجموع امتيازات فرد از حيث سوابق كاري، تحصيلي و مصاحبه تخصصي تنظيم نموده و پس از تأييد توسط اعضاي كميسيون، براي تأييد نهايي به رييس كل بانك مركزي ارايه مي نمايد.

ماده 30 - در صورتي كه صلاحيت هاي عمومي يا تخصصي داوطلب مورد تأييد قرار نگيرد، دبيرخانه كميسيون مراتب را طي نامه اي به متقاضي اعلام مي نمايد.

تبصره - چنان چه داوطلب، حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصي كميسيون نگردد يا به هر دليل ديگري، صلاحيت حرفه اي وي تأييد نشود، معرفي مجدد وي براي بار اول تا سه ماه، براي بار دوم تا شش ماه و براي دفعات بعد تا يك سال پس از تاريخ مصاحبه ي قبلي يا عدم تأييد صلاحيت حرفه اي وي ميسر نخواهد بود.

ماده 31 – چنان چه صلاحيت حرفه اي داوطلب مورد تأييد قرار گرفته باشد، دبيرخانه كميسيون براي وي تأييديه صلاحيت حرفه اي صادر خواهد نمود.

ماده 32 – مؤسسه اعتباري موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از صدور تأييديه صلاحيت حرفه اي توسط بانك مركزي، احكام انتصاب يا ابقاي مديرعامل، قائم مقام مديرعامل يا عضو هيأت مديره مؤسسه اعتباري را به بانك مركزي ارسال نمايد. در غير اين صورت مراتب مجدداً جهت تصميم گيري به كميسيون ارجاع مي شود.

فصل ششم : ترتيبات سلب صلاحيت حرفه اي

ماده 33 - كميسيون در صورت حصول هر يك از موارد زير، اقدام به سلب صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسه اعتباري مي نمايد:

33 – 1 - فرد براي اخذ تأييديه صلاحيت حرفه اي، اطلاعات كذب ارائه نموده و يا برخي اطلاعات را كتمان كرده باشد؛

33 – 2 - بنا بر گزارش هاي دريافتي از مراجع ذي ربط، فرد فاقه هر يك از شرايط عموميِ مقرر در اين مقررات گردد و يا صلاحيت فردي وي از سوي مراجع مسئول، مردود اعلام شود؛

33 – 3 - بر اساس، گزارش ادارات نظارتي/ حوزه هاي مختلف بانك مركزي كه به تأييد معاون نظارتي بانك مركزي رسيده است، فرد مقررات و ضوابط بانكي را نقض نموده و يا به اخطار بانك مركزي توجه ننموده باشد.

تبصره 1 - مدت محروميت مديري كه صلاحيت حرفه اي وي سلب شده از تصدي مجدد سمت مديريتي، حداقل شش ماه و حداكثر دو سال مي باشد كه توسط كميسيون تعيين مي گردد.

تبصره 2 - اقدام به سلب صلاحيت حرفه اي مديران متخلف، منافاتي با امكان معرفي آنها به هيأت انتظامي بانكها جهت اعمال مجازات هاي انتظامي ندارد.

ماده 34 - در صورت وقوع هر يك از موارد موضوع ماده 33 دستورالعمل، با اعلام معاون نظارتي بانك مركزي، دبيرخانه كميسيون، تاريخ تشكيل جلسه رسيدگي را كه حداكثر تا يك هفته پس از اعلام مذكور خواهد بود، تعيين كرده و عنداللزوم از فرد براي حضور در جلسه دعوت مي نمايد.

ماده 35 - در صورت سلب صلاحيت حرفه اي فرد، دبيرخانه كميسيون، مراتب را به مؤسسه اعتباري ذي ربط اعلام مي نمايد.

فصل هفتم : ساير

ماده 36 - در صورت عدم تأييد صلاحيت حرفه اي داوطلب توسط بانك مركزي، تصدي سمت مديريتي در مؤسسه اعتباري توسط وي امكان پذير نمي باشد. همچنين در صورت سلب صلاحيت حرفه اي مدير، از تاريخ اعلام به وي، مدير از سمت مربوطه منفصل مي گردد. مؤسسه اعتباري بايد پس از وصول مراتبِ سلب صلاحيت حرفه اي مدير، نسبت به تمهيد مقدمات لازم جهت انتخاب و تأييد صلاحيت حرفه اي مدير جديد اقدام نمايد. تصدي سمت مديريتي در مؤسسات اعتباري بدون داشتن تأييديه صلاحيت حرفه اي، در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي شود.

ماده 37 – چنان چه بنا به هر دليل از جمله سلب صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت مديره توسط بانك مركزي، تعداد اعضاي هيأت مديره كمتر از حد نصاب مقرر شود، اعضاي علي البدل متصدي سمت هاي خالي مي گردند. در صورتي كه عضو علي البدل به تعداد كافي وجود نداشته باشد، لازم است با رعايت مفاد اساسنامه و اين مقررات نسبت به انجام تشريفات مقرر جهت تكميل اعضاي هيأت مديره اقدام گردد.

«دستورالعمل نحوه ي احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري» در 37 ماده و 12 تبصره در بيست و نهمين جلسه مورخ 26 /10 /1395 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي به تصويب رسيده و از تاريخ ابلاغ آن، لازم الاجرا شده و از آن تاريخ، «دستورالعمل احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري» مصوب چهلمين جلسه مورخ 13 /6 /1390 كميسيون اعتباري بانك مركزي و اصلاحات پس از آن ملغي مي گردد.

جدول شماره 1 - نحوه محاسبه امتياز سوابق كاري داوطلب


رديف

محل يا موضوع فعاليت

سمت داوطلب

ضريب سمت

1

نظام بانكي

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

عضو هيأت عامل و معاونين

5 /1

مديركل

1

مديران ادارات

0/9

معاون و رييس گروه

0/7

ساير مشاغل

0/5

مؤسسات اعتباري

مديرعامل و عضو هيأت مديره

1

قائم مقام و ساير اعضاي هيأت عامل

0/9

مدير ارشد [پاورقي 1] و ساير مديران [پاورقي 2]

0/8

روساي شعب (كارشناسان) بازرسان

0/6

ساير مشاغل

0/3

صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار مجاز

مديرعامل و عضو هيأت مديره/ امنا

0/7

ساير مشاغل

0/3

2

شركت هاي ليزينگ

مديرعامل و عضو هيأت مديره

0/6

ساير مشاغل

0/3

3

قواي سه گانه و نهادها و سازمان هاي حكومتي وابسته به آن ها، نيروهاي مسلح، شركت ها و مؤسسات دولتي و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي

نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، بالاترين مقام اجرايي و اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل

0/6

مديريت ارشد كه حداكثر تا دو سطح ذيل بالاترين مقام اجرايي فعاليت مي نمايد

0/5

كارشناس

0/3

ساير مشاغل

0/2

3

مؤسسات حسابرسي

مدير حسابرسي

0/6

سرپرست حسابرسي

0/5

حسابرس ارشد

0/2

حسابرس

0/3

5

مؤسسات فعال در بازار سرمايه
(از جمله شركت هاي تامين سرمايه، كارگزاري، سرمايه گذاري سهامي عام و خاص، هلدينگ سهامي عام و خاص و ...)

مديرعامل و عضو هيأت مديره

0/2

ساير رده هاي مديريتي

0/3

6

صرافي ها

مديرعامل

0/3

ساير مشاغل

0/1

7

ساير

مديرعامل و عضو هيأت مديره

0/3

ساير رده هاي مديريتي

0/2

كارشناس

0/1

پاورقي 1 - كليه مديراني كه مستقيماً زير نظر اعضاي هيأت عامل فعاليت مي نمايند و به فعاليت هاي اصلي و كنترلي بانك اشتغال دارند از جمله: مدير اعتبارات، مدير امور مالي، مدير سرمايه گذاري، مدير واحد حسابرسي و بين الملل.

پاورقي 2 -از جمله رؤساي سرپرستي مناطق و مديران ادارات.

جدول شماره 2 – نحوه محاسبه سوابق تحصيلي داوطلب


رديف

آخرين مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

امتياز

1

دكتري

مديريت (گرايش هاي مرتبط به تشخيص بانك مركزي)، حسابداري، اقتصاد، حقوق

100

رياضي، آمار، مهندسي كامپيوتر، مهندسي صنايع

70

ساير رشته ها

30

2

كارشناسي ارشد

مديريت (گرايش هاي مرتبط به تشخيص بانك مركزي)، حسابداري، اقتصاد، حقوق

80

رياضي، آمار، مهندسي كامپيوتر، مهندسي صنايع

60

ساير رشته ها

25

3

كارشناسي

مديريت (گرايش هاي مرتبط به تشخيص بانك مركزي)، حسابداري، اقتصاد، حقوق

70

رياضي، آمار، مهندسي كامپيوتر، مهندسي صنايع

50

ساير رشته ها

20

جدول شماره 3 – نحوه محاسبه سوابق مديريتي داوطلب براي احراز سمت مديرعامل


رديف

محل يا موضوع فعاليت

سمت داوطلب

ضريب سمت

1

نظام بانكي

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

عضو هيأت عامل و معاونين

5 /1

مديران كل

1

مديران

0/8

معاون و رييس گروه

0/6

مؤسسات اعتباري

مديرعامل

1

قائم مقام و ساير اعضاي هيأت عامل، عضو هيأت مديره موظف و غيرموظف

0/9

مدير ارشد

8/0

ساير مديران رؤساي شعب بالاتر از درجه 2

0/7

صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار مجاز

مديرعامل و عضو هيأت مديره/ امنا

0/5

2

شركت هاي ليزينگ

مديرعامل و عضو هيأت مديره

0/5

3

قواي سه گانه و نهادها و سازمان هاي حكومتي وابسته به آن ها، نيروهاي مسلح، شركت ها و مؤسسات دولتي و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي

نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، بالاترين مقام اجرايي و اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل

0/8

مديريت ارشد كه حداكثر تا دو سطح ذيل بالاترين مقام اجرايي فعاليت مي نمايد

0/6

3

مؤسسات حسابرسي

مدير حسابرسي

0/5

سرپرست حسابرسي

0/3

5

مؤسسات فعال در بازار سرمايه
(از جمله شركت هاي تامين سرمايه، كارگزاري، سرمايه گذاري سهامي عام و خاص، هلدينگ سهامي عام و خاص و ...)

مديرعامل و عضو هيأت مديره

0/2

6

ساير

مديرعامل و عضو هيأت مديره

0/2