تصويب نامه درخصوص اختصاص مبلغ چهل ميليارد ريال بصورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

مصوب 1397/09/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.