تصويب نامه در خصوص تخصيص مبلغ چهل ميليارد (000 /000 /000 /40) ريال به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق اجراي پروژه هاي بازسازي و ساماندهي رودخانه ها و مسيل شهر هشترود استان آذربايجان شرقي

مصوب 1397/09/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تخصيص مبلغ چهل ميليارد (000 /000 /000 /40) ريال به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق اجراي پروژه هاي بازسازي و ساماندهي رودخانه ها و مسيل شهر هشترود استان آذربايجان شرقي
مصوب 1397,09,07

هيئت وزيران در جلسه 7 /9 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ چهل ميليارد (000 /000 /000 /40) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393-، به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق اجراي پروژه هاي بازسازي و ساماندهي رودخانه ها و مسيل شهر هشترود استان آذربايجان شرقي، در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور