تصويب نامه در خصوص تخصيص مبلغ هفتاد ميليارد (000 /000 /000 /70) ريال براي جبران خسارات و بازسازي بخش هاي آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه بازسازي و مرمت باند دوشان تپه و مقاوم سازي مركز امداد و درمان مديريت بحران بيمارستان بعثت در شهر تهران

مصوب 1397/09/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تخصيص مبلغ هفتاد ميليارد (000 /000 /000 /70) ريال براي جبران خسارات و بازسازي بخش هاي آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه بازسازي و مرمت باند دوشان تپه و مقاوم سازي مركز امداد و درمان مديريت بحران بيمارستان بعثت در شهر تهران
مصوب 1397,09,07

هيئت وزيران در جلسه 7 /9 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ هفتاد ميليارد (000 /000 /000 /70) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393-، براي جبران خسارات و بازسازي بخش هاي آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه به شرح جدول زير در اختيار سازمان پدافند غيرعامل كشور قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود:
(ارقام به ميليون ريال)


رديف

موضوع

ميزان اعتبار

1

بازسازي و مرمت باند دوشان تپه

000 /35

2

بازسازي و مقاوم سازي مركز امداد و درمان مديريت بحران بيمارستان بعثت در شهر تهران

000 /35

جمع كل

000 /70

2 - سازمان پدافند غيرعامل كشور موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور