تصويب نامه در خصوص تخصيص مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال براي مديريت خشكسالي، رفع كمبود منابع آبي و مرمت و بازسازي قنوات در منطقه شرق شهرستان اصفهان

مصوب 1397/09/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تخصيص مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال براي مديريت خشكسالي، رفع كمبود منابع آبي و مرمت و بازسازي قنوات در منطقه شرق شهرستان اصفهان
مصوب 1397,09,07

هيئت وزيران در جلسه 7 /9 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393-، براي مديريت خشكسالي، رفع كمبود منابع آبي و مرمت و بازسازي قنوات در منطقه شرق شهرستان اصفهان در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور