تصويب نامه درخصوص تعيين محمد علي شجاعي به عنوان استاندار خراسان شمالي

مصوب 1397/09/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص تعيين محمد علي شجاعي به عنوان استاندار خراسان شمالي
مصوب 1397,09,07

هيئت وزيران در جلسه 7 /9 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور - مصوب 1360 - تصويب كرد:
آقاي محمد علي شجاعي به عنوان استاندار خراسان شمالي تعيين مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور