تصويب نامه در خصوص اعطاي مجوز واردات دارو به شركتهاي بخش خصوصي با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

مصوب 1397/09/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اعطاي مجوز واردات دارو به شركتهاي بخش خصوصي با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مصوب 1397,09,07

هيئت وزيران در جلسه 7 /9 /1397 به پيشنهاد شماره 1023 /100 مورخ 28 /8 /1397 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (6) قانون هيئت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران – مصوب 1378 – تصويب كرد:

شركت هاي بخش خصوصي مي توانند با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و از محل سهميه ارزي وزارتخانه مذكور، در موارد خاص نسبت به واردات دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي و قطعات يدكي اقدام كنند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور