تصويب نامه در خصوص واردات دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي و قطعات يدكي توسط بخش خصوصي

مصوب 1397/09/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص واردات دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي و قطعات يدكي توسط بخش خصوصي
مصوب 1397,09,07با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأت وزيران در جلسه 7 /9 /1397 به پيشنهاد شماره 1023 /100 مورخ 28 /8 /1397 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (6) قانون هيأت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران – مصوب 1378 – تصويب كرد:

شركت هاي بخش خصوصي مي توانند با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و از محل سهميه ارزي وزارتخانه مذكور، در موارد خاص نسبت به واردات تجهيزات و ملزومات پزشكي و قطعات يدكي مربوط اقدام كنند.
در خصوص دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است طبق ماده (14) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني – مصوب 1334 – و اصلاحات بعدي آن اقدام نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري