مجوز خريد يكصد دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط مركز امور شوراهاي حل اختلاف

مصوب 1397/09/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مجوز خريد يكصد دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط مركز امور شوراهاي حل اختلاف   
مصوب 1397,09,07

هيئت وزيران در جلسه 7 /9 /1397 به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

۱ - مركز امور شوراهاي حل اختلاف مجاز است نسبت به خريد يكصد دستگاه خودروي سواري توليد داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

۲ - خودروهاي موضوع اين تصويب نامه از شمول ماده (۲۳) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور مستثني مي باشند.

3 – تصويب ‌نامه شماره 54638 /ت54495هـ مورخ 8 /5 /1396 لغو مي ‌شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور