تصويب نامه درخصوص مجوز خريد يكصد دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط مركز امور شوراهاي حل اختلاف

مصوب 1397/09/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.