تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي علي نبيان به عنوان رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن

مصوب 1397/09/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين علي نبيان به سمت رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن
مصوب 1397,09,05

هيئت وزيران در جلسه 5 /9 /1397 به پيشنهاد شماره 02 /100 /111678 مورخ 22 /8 /1397 وزارت راه و شهرسازي و در اجراي ماده (12) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن – مصوب 1387 – تصويب كرد:

آقاي علي نبيان به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن تعيين مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور