تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال تسهيلات از طريق بانك هاي عامل به منظور تهيه و تدارك نهاده هاي كشاورزي و تأمين كود مورد نياز بخش كشاورزي

مصوب 1397/08/30 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال تسهيلات از طريق بانك هاي عامل به منظور تهيه و تدارك نهاده هاي كشاورزي و تأمين كود مورد نياز بخش كشاورزي
مصوب 1397,08,30

هيأت وزيران در جلسه 30 /8 /1397 به پيشنهاد شماره 14661 /020 مورخ 25 /7 /1397 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال تسهيلات از طريق بانك هاي عامل به منظور تهيه و تدارك نهاده هاي كشاورزي و تأمين كود مورد نياز بخش كشاورزي با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار، در اختيار شركت خدمات حمايتي كشاورزي قرار دهد.

2 - سازمان برنامه و بودجه كشور بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي به شركت ياد شده را تضمين مي نمايد.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري