تصويب نامه در خصوص طرح توسعه و تسهيل سرمايه گذاري توسعه اي در مناطق غرب و شرق كشور

مصوب 1397/08/30 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص طرح توسعه و تسهيل سرمايه گذاري توسعه اي در مناطق غرب و شرق كشور
مصوب 1397,08,30

هيئت وزيران در جلسه 30 /8 /1397به پيشنهاد شماره 126527 مورخ 15 /7 /1397 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

طرح توسعه و تسهيل سرمايه‌ گذاري توسعه ‌اي در مناطق غرب و شرق كشور موضوع تصويب ‌نامه شماره 759 /20 /ر – س /ت 45792 ك مورخ 12 /10 /1389 به شرح زير اصلاح مي شود:
1 - در بند (ب) ماده (2)، بعد از عبارت "و بخش تعاوني" عبارت "و همچنين كسب و كارهاي خرد و خانگي مددجويان تحت حمايت نهادهاي حمايتي" اضافه و عبارت "(ريسك سياسي)" حذف مي ‌شود.
2 - در بند (ج) ماده (2)، بعد از عبارت "و ارزي اعطايي" عبارت "و همچنين تسهيلات سرمايه در گردش" اضافه و عبارت "به مدت ده سال" به عبارت "تا پايان برنامه ششم توسعه" اصلاح مي ‌شود.
3 - در بند (ز) ماده (2) بعد از عبارت "قرار دهد." عبارت "بانك ‌ها مديريت منابع و مصارف خود را به گونه ‌اي انجام دهند كه كمبود منابع در استان ‌هاي مشمول اين تصويب ‌نامه، از طريق منابع مازاد بانك ها در ساير استان‌ها قابل تأمين باشد." اضافه مي شود.
4 - در بند (ح) ماده (2)، عبارت‌هاي "يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال" و "ده ميليون (000 /000 /10) دلار" به ترتيب به عبارت ‌هاي "سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال" و "بيست ميليون (000 /000 /20) دلار" اصلاح مي ‌شود.
5 - در بند (ط) ماده (2)، عبارت‌ "به مدت پنج سال" به عبارت‌ "تا پايان برنامه ششم توسعه" اصلاح مي‌ شود.
6 - در بند (ي) ماده (2)، بعد از عبارت "در محل اجراي طرح‌ هاي مورد نظر" عبارت "و همچنين قراردادهاي خريد تضميني آب و برق" اضافه شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور