تصويب نامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ذي ربط با بدهي همان اشخاص به سازمان خصوصي سازي

مصوب 1397/08/30 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.