تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ذي ربط با بدهي همان اشخاص به سازمان خصوصي سازي

مصوب 1397/08/30 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ذي ربط با بدهي همان اشخاص به سازمان خصوصي سازي
مصوب 1397,08,30

هيئت وزيران در جلسه 30 /8 /1397 به پيشنهاد شماره 57 /170316 مورخ 19 /8 /1397 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت – پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – تصويب كرد:

1 – مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ذي ربط با بدهي همان اشخاص به سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي شود:


رديف

اشخاص متقاضي

شركت دولتي بدهكار

مبلغ مورد تهاتر (ريال)

دستگاه اجرايي طلبكار

تأييديه دستگاه اجرايي طلبكار

شناسه ملي

- -عنوان

1

10320689841

شركت توسعه مولد نيروگاهي جهرم

شركت مديريت شبكه برق ايران

835 /027 /898 /64

سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ)

نامه شماره 2990 /251 /ص مورخ 15 /5 /1397

2

10101794507

شركت تعميرات نيروي برق آذربايجان

شركت برق منطقه اي آذربايجان

734 /742 /295 /14

سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي استان آذربايجان شرقي)

نامه شماره 36022 /300 /105 /د مورخ 23 /5 /1397

3

14005155456

شركت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس كوثر

شركت مديريت شبكه برق ايران

000 /000 /450 /178

سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ)

نامه شماره 3387 /251 /ص مورخ 4 /6 /1397

4

10320481010

شركت برق و انرژي پيوند گستر پارس

شركت مديريت شبكه برق ايران

499 /507 /063 /217

سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ)

نامه شماره 3283 /251 /ص مورخ 28 /5 /1397

5

10103597356

شركت گسترش انرژي پاسارگاد

شركت مديريت شبكه برق ايران

403 /609 /317 /33

سازمان خصوصي سازي

نامه شماره 13474 مورخ 28 /5 /1397

086 /400 /175 /78

سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ)

نامه شماره 4172 /251 /ص مورخ 2 /7 /1397

6

14004647498

شركت نيرو آتيه صبا

شركت مديريت شبكه برق ايران

135 /598 /961 /64

سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ)

نامه شماره 3446 /251 /ص مورخ 5 /6 /1397

7

10103684146

شركت توليد برق ماهتاب كاسپين

شركت مديريت شبكه برق ايران

118 /782 /416 /3

سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي استان مازندران)

نامه شماره 32568 /111 /د مورخ 1 /6 /1397

8

10320753931

شركت توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاور ميانه

شركت مديريت شبكه برق ايران

123 /869 /801 /284

سازمان خصوصي سازي

نامه شماره 15953 مورخ 20 /6 /1397

9

10320228546

شركت انرژي گستر جم

شركت مديريت شبكه برق ايران

442 /042 /777 /11

سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ)

نامه شماره 4268 /251 /ص مورخ 7 /7 /1397

10

10860086903

شركت مهندسي نصر نيروي يزد

شركت برق منطقه اي آذربايجان

000 /000 /170 /4

سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي استان يزد)

نامه شماره 6285 /119 /د مورخ 18 /7 /1397

11

10420346215

شركت توليد نيروي جنوب شرق آسيا

شركت مديريت شبكه برق ايران

000 /000 /000 /500 /1

سازمان خصوصي سازي

نامه شماره 17460 مورخ 7 /7 /1397

جمع

375 /579 /327 /455 /2

2 – شركت هاي دولتي بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول مذكور مي شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايند.

3 - سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور حسب مورد مكلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به - عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايند. سازمان خصوصي سازي مكلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهكار نسبت به تسويه حساب كامل (آزادسازي وثايق و...) و يا به روزرساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول ياد شده اقدام نمايد.

4 – به موجب ماده (8) آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء هاي (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 54036 /ت55413هـ مورخ 30 /4 /1397 و احكام مشابه آن در قوانين بودجه سنواتي،‌ مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت هاي دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) بدون لحاظ موارد مستثني شده در خصوص منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي مندرج در بند (د) ماده (1) آيين نامه ياد شده از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول قابل تسويه است. سهم شركت هاي دولتي تابع وزارت نيرو از يارانه قيمت هاي تكليفي، توسط وزير نيرو تعيين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي شود.

5 – در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت هاي دولتي موضوع بند (2)، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي گردد سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور موظفند براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند و چنانچه شركت هاي دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايند خزانه داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط،‌ مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت هاي دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي ربط واريز نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور