تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي عباس رضايي به عنوان استاندار اصفهان

مصوب 1397/08/30 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي عباس رضايي به عنوان استاندار اصفهان
مصوب 1397,08,30

هيأت وزيران در جلسه 30 /8 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور - مصوب 1360 - تصويب كرد:
آقاي عباس رضايي به عنوان استاندار اصفهان تعيين مي شود.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري