بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ راي هيات تخصصي اقتصادي ،‌مالي و اصناف ديوان عدالت اداري طي نامه شماره 970997090601012-129 مورخ 26 شهريور 1397 موضوع رد شكايت درمورد استرداد ماليات و عوارض كالاهاي مذكور

مصوب 1397/09/03 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.