بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي

مصوب 1397/08/26 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.