آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيأت وزيران در جلسه 6 /8 /1397 به پيشنهاد وزارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395 – آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1397,08,06

ماده ۱ – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند:

الف – شورا: شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري.

ب – دبيرخانه: دبيرخانه شورا.

پ – سمات: سامانه ملي مديريت اطلاعاتي تحقيقاتي.

ت – دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395 -.

ث – طرح: طرح (پروژه) پژوهشي، مطالعاتي يا فناورانه كه از محل منابع عمومي يا ساير منابع تأمين اعتبار مي شود.

ج – پايان نامه و رساله: پژوهشي كه توسط داوطلبان كسب مدارج علمي از طريق فرايندهاي تعريف شده توسط وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري به انجام مي رسد.

چ – سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور

ماده ۲ – دبيرخانه موظف است با استفاده از امكانات و ظرفيت هاي موجود، ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، سمات را با رعايت الزامات فني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در محيط شبكه (وب)، بازطراحي، ارتقاء و راه اندازي و سپس آن را نگهداري، روزآوري و پشتيباني كند. اعتبارات مورد نياز در بودجه سالانه دبيرخانه پيش بيني مي شود.

تبصره - دستگاه اجرايي موظف است اطلاعات موبوط به طرح ها را بعد از آماده سازي سمات، در آن ثبت كند.

ماده ۳ – رييس يا بالاترين مقام مجاز دستگاه اجرايي، مسئوليت ثبت و درستي اطلاعات بارگزاري شده در سمات را بر عهده دارد و مكلف است يك نفر را به عنوان رابط سمات به دبيرخانه معرفي كند.

ماده ۴ – ثبت طرح ها در سمات به صورت زير انجام مي شود:

الف – دستگاه اجرايي اطلاعات صحيح كتاب شناختي و چكيده پيشنهاده (پروپوزال) هر طرح را پس از تصويب و پيش از انعقاد قرارداد، به شيوه اي كه دبيرخانه تعيين مي كند، در سمات ثبت و شناسه (كد) رهگيري را ظرف يك هفته به صورت برخط دريافت و پس از آن نسبت به انعقاد قرارداد اقدام مي كند. در صورت عدم رعايت شيوه نامه در ثبت اطلاعات، دبيرخانه حداكثر ظرف سه روز موارد را به دستگاع اجرايي ذي ربط منعكس مي كند.

ب – دستگاه اجرايي موظف است پس از تأييد گزارش نهايي و پيش از تسويه حساب طرح داراي شناسه (كد) رهگيري، آخرين اطلاعات كتاب شناختي و چكيده گزارش نهايي آن را در سمات بارگزاري و ظرف يك هفته به صورت برخط گواهي ثبت پايان طرح را از سمات دريافت كند.

پ – استفاده از هرگونه اعتبارات مصوب و ساير منابع مالي مربوط به دستگاه هاي اجرايي جهت پرداخت به طرح هاي ياد شده منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آيين نامه است.

ماده ۵ – دبيرخانه مكلف است مجموعه اطلاعات طرح شامل اطلاعات كتاب شناختي و چكيده مندرج در سمات را به صورت رايگان با امكان جستجو و گزارش گيري در دسترس عموم قرار دهد. هرگونه استفاده از اطلاعات طرح هاي پژوهشي يا فناوري كه در سمات منتشر مي شود، در چهارچوب قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان – مصوب ۱۳۴۸ – و اصلاحات بعدي آن و ساير قوانين و مقررات مربوط امكان پذير است.

تبصره - دستگاه هاي اجرايي مي توانند گزارش كامل طرح ها را با رعايت قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات – مصوب 1388 – در اختيار متقاضيان قرار دهند.

ماده 6 – دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي موظفند از طريق پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايران داك) فهرست و اطلاعات كتاب شناختي و چكيده پايان نامه ها و رساله هاي موضوع اين آيين نامه را در سمات قرار دهند.

ماده ۷ – نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده هاي داراي موضوعات امنيتي، دفاعي و داراي طبقه بندي موضوع قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي – مصوب ۱۳۵۳ – و آيين نامه اجرايي آن، طبق آيين نامه اجرايي موضوع تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

ماده ۸ – دبيرخانه موظف است تا پايان شهريورماه هر سال، گزارش عملكرد سال گذشته سمات را در خصوص اجراي اين آيين نامه تهيه و به سازمان و شورا گزارش كند.

ماده ۹ – مسئوليت نظارت بر اجراي اين آيين نامه بر عهده دبيرخانه است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري