تصويب نامه در خصوص معرفي اعضاي موظف و غير موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، ارس، كيش، ماكو و قشم

مصوب 1397/08/09 وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.