تصويب نامه در خصوص تعيين اعضاي هيأت مديره سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، ارس، كيش، ماكو، قشم

مصوب 1397/08/09 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين اعضاي هيأت مديره سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، ارس، كيش، ماكو، قشم
مصوب 1397,08,09با اصلاحات و الحاقات بعدي

وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 9 / 8 / 1397به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 113200 / ت49516هـ مورخ 5 / 6 / 1392 تصويب كردند:

1- آقاي غلامرضا پناه به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار به مدت سه سال جايگزين آقاي حميداله بليده اي مي شود.

2- آقاي عبدالقادر پربار به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي چابهار به مدت سه سال جايگزين آقاي ارسلان دژكام مي شود.

3- آقاي صفر شاسفند به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس به مدت سه سال جايگزين آقاي عيسي كلانتري مي شود.

4- آقاي غلامحسين كريمي به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس به مدت سه سال جايگزين آقاي ايرج حاتمي مي شود.

5(اصلاحي 09/08/1397)- آقاي محمدجعفر كبيري به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي كيش به مدت سه سال جايگزين آقاي محسن مهر عليزاده مي شود.

6- آقاي رستم آقازاده قولكي به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ماكو به مدت سه سال جايگزين آقاي ارسلان ازهاري مي شود.

7- آقاي ميرعلي سيدي به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ماكو به مدت سه سال جايگزين آقاي قربانعلي سعادت مي شود.

8- آقاي سيدرضا حسيني به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ماكو به مدت سه سال جايگزين آقاي كاميار بيات مي شود.

9- آقاي مجيد صفدري به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي قشم به مدت سه سال جايگزين آقاي علي يدقار مي شود.

اين تصويب نامه در تاريخ 9 / 8 / 1397 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري