مجوز ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور

مصوب 1397/08/09 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مجوز ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور
مصوب 1397,08,09

هيئت وزيران در جلسه 9 /8 /1397 به پيشنهاد شماره 407868 مورخ 2 /8 /1397 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران به شرح زير براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور با توجه به تعيين شوراي مذكور به عنوان مرجع داوري در قراردادهاي زير مجاز است:

1 - شركت آبادبوم پارس با شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور در ارتباط با پيمان هاي:
الف - احداث استخر سرپوشيده شيراز
ب - احداث مجموعه ورزشي جانبازان و معلولين بندرعباس
پ - احداث سالن سرپوشيده دو و ميداني بندرعباس

2 - شركت مهندسين مشاور برآيند ايده ساخت با شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور در ارتباط با قرارداد انجام خدمات نظارت كارگاهي و عاليه عمليات اجرايي خانه كوهنوردي ناندل

3 - اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان كردستان با شركت آرمان پژمان سنندج در ارتباط با پيمان تكميل خوابگاه شبانه روزي دخترانه كامياران

4 - اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان كردستان با شركت آبيدر ويلا در ارتباط با پيمان احداث مدرسه راهنمايي (12) كلاسه شكوفه سنندج

5 - شركت شمال سازه گيل با اداره كل نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان گيلان در ارتباط با پيمان احداث استخر ورزشي رشت

6 - شركت سرآمد خاورزمين با شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي در ارتباط با پيمان احداث مخزن بتني (5000) مترمكعبي شهر گلبهار

7 - شركت برسان مديريت با شركت برق منطقه اي اصفهان در ارتباط با پيمان احداث و توسعه پست هاي (230) كيلو ولت اردستان، آبشار و اسلام آباد

8 - شركت ژيوار با معاونت مهندسي فرماندهي انتظامي استان كردستان در ارتباط با پيمان احداث ساختمان راهور استان

9 - شركت مراغ با اداره كل راه و شهرسازي استان سمنان در ارتباط با پيمان اجراي عمليات خاكي و زيراساس قطعه دوم (الف) محور گرمسار – سيمين دشت

10 - شركت ساينا نيرو با اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان در ارتباط با قرارداد نظارت بر روشنايي معابر راه هاي استان كردستان

11 - شركت اتانير با دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي در ارتباط با پيمان احداث خوابگاه (240) نفره دانشجويي

12 - شركت توكاس عمران با شركت آب منطقه اي آذربايجان‌ شرقي در ارتباط با پيمان قطعه دوم خط انتقال آب اراضي توسعه شمال عجب شير و شبكه آبياري مزارع

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور