تصويب نامه در خصوص مجاز بودن سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درمورد احكام قطعي محاكم دادگستري

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.