اجازه به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در مورد صلح احكام قطعي محاكم دادگستري عليه سازمان ياد شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط و صرفه و صلاح دولت

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اجازه به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در مورد صلح احكام قطعي محاكم دادگستري عليه سازمان ياد شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط و صرفه و صلاح دولت
مصوب 1397,08,06

هيئت وزيران در جلسه ۶ /۸ /۱۳۹۷ به پيشنهاد شماره ۷۹۰۶۳ /۶۰ مورخ ۲۱ /۳ /۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مجاز است در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري عليه بنياد بعثت، شركت صنايع آذرآب، شركت نخل بلوچ سراوان و آقاي عليرضا طاهري (مديرعامل شركت)، شركت كارتك سيستم و آقاي علي اميرطاهري (مديرعامل شركت) و همچنين ادعاهاي متقابل اشخاص ياد شده عليه سازمان ياد شده با اشخاص مذكور، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و صرفه و صلاح دولت صلح نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور