اجازه انتقال مالكيت 50 هكتار از اراضي واقع در قريه دهك، شهرستان ملارد موسوم به ناحيه صنعتي دهك به شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اجازه انتقال مالكيت 50 هكتار از اراضي واقع در قريه دهك، شهرستان ملارد موسوم به ناحيه صنعتي دهك به شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران
مصوب 1397,08,06

هيئت وزيران در جلسه 6 /8 /1397 به پيشنهاد شماره 191349 /60 مورخ 2 /9 /1395 وزات صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – تصويب كرد:

مالكيت پنجاه (50) هكتار از اراضي پلاك ثبتي (140) فرعي از (34) اصلي مفروز از پلاك (67) فرعي از اصلي مذكور واقع در قريه دهك، شهرستان ملارد، موسوم به ناحيه صنعتي دهك با رعايت قوانين و مقررات از دولت جمهوري اسلامي ايران به شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران انتقال مي يابد. اراضي ياد شده توسط كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت مذكور به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي يابد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور