تصويب نامه در خصوص تعيين ميزان كمك هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكز غيردولتي (روزانه و شبانه روزي)

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين ميزان كمك هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكز غيردولتي (روزانه و شبانه روزي)
مصوب 1397,08,06

هيئت وزيران در جلسه 6 /8 /1397 به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور (با همكاري انجمن عالي مراكز غيردولتي توانبخشي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور) و به استاد تبصره (1) ماده (7) قانون حمايت از حقوق معلولان – مصوب 1396 – تصويب كرد:

1 – ميزان كمك هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكز غيردولتي (روزانه و شبانه روزي) بابت نگهداري و خدمات توانبخشي، آموزشي و حرفه آموزي معلولان از محل اعتبارات مصوب سازمان ياد شده موضوع رديف (131500) قانون بودجه سال 1397 كل كشور به شرح جدول زير تعيين مي شود:
(اارقام به هزار ريال)


رديف

افراد مشمول

مركز روزانه

مراكز شبانه روزي

ارايه خدمات تخصصي توانبخشي در منزل

مراقبت در منزل

كارگاه هاي توليدي حمايتي

درجه 1

درجه 2

درجه 1

درجه 2

خانه هاي كوچك معلولان

1

معلولان، سالمندان معلول و بيماران رواني مزمن

220 /5

660 /4

700 /7

000 /7

840 /9

920 /1

650 /4

420 /5

2

معلولان، سالمندان معلول و بيماران رواني مزمن فاقد سرپرست

-

240 /9

550 /8

-

-

-

3

معلولان، سالمندان معلول و بيماران رواني مزمن با نيازهاي خاص (ايدز، هپاتيت، ام اس، آلزايمر، ضايعه نخاعي، اوتيسم و بيماري هاي خاص)

-

-

240 /9

-

-

-

4

افراد داراي اختلالات نافذ رشد (اوتيسم)

550 /5

-

-

000 /6

-

2 – سازمان بهزيستي كشور مجاز است با در نظر گرفتن كيفيت خدمات ارايه شده در مراكز مذكور و با توجه به سقف اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت يارانه بر اساس درجه بندي مراكز منطبق با ضوابط مربوط اقدام كند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور