تصويب نامه در خصوص تعيين ميزان كمك هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكز غيردولتي (روزانه و شبانه روزي)

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين ميزان كمك هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكز غيردولتي (روزانه و شبانه روزي)
مصوب 1397,08,06

هيأت وزيران در جلسه ۶ /۸ /۱۳۹۷ به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور (با همكاري انجمن عالي مراكز غيردولتي توانبخشي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور) و به استاد تبصره (۱) ماده (۷) قانون حمايت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۹۶ – تصويب كرد:

۱ – ميزان كمك هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكز غيردولتي (روزانه و شبانه روزي) بابت نگهداري و خدمات توانبخشي، آموزشي و حرفه آموزي معلولان از محل اعتبارات مصوب سازمان ياد شده موضوع رديف (۱۳۱۵۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور به شرح جدول زير تعيين مي شود:
(ارقام به هزار ريال)


رديف

افراد مشمول

مركز روزانه

مراكز شبانه روزي

ارائه خدمات تخصصي توانبخشي در منزل

مراقبت در منزل

كارگاه هاي توليدي حمايتي

درجه ۱

درجه ۲

درجه ۱

درجه ۲

خانه هاي كوچك معلولان

۱

معلولان، سالمندان معلول و بيماران رواني مزمن

۲۲۰ /۵

۶۶۰ /۴

۷۰۰ /۷

۰۰۰ /۷

۸۴۰ /۹

۹۲۰ /۱

۶۵۰ /۴

۴۲۰ /۵

۲

معلولان، سالمندان معلول و بيماران رواني مزمن فاقد سرپرست

-

۲۴۰ /۹

500 /۸

-

-

-

۳

معلولان، سالمندان معلول و بيماران رواني مزمن با نيازهاي خاص (ايدز، هپاتيت، ام اس، آلزايمر، ضايعه نخاعي، اوتيسم و بيماري هاي خاص)

-

-

۲۴۰ /۹

-


-

۴

افراد داراي اختلالات نافذ رشد (اوتيسم)

۵۵۰ /۵

-

-

۰۰۰ /۶

-

۲ – سازمان بهزيستي كشور مجاز است با در نظر گرفتن كيفيت خدمات ارايه شده در مراكز مذكور و با توجه به سقف اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت يارانه بر اساس درجه بندي مراكز منطبق با ضوابط مربوط اقدام كند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري