تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ ده ميليارد ريال براي مطالعه گسل هاي فعال و پنهان كشور در داخل و پيرامون شهرهاي بزرگ و خطر پذير

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ ده ميليارد ريال براي مطالعه گسل هاي فعال و پنهان كشور در داخل و پيرامون شهرهاي بزرگ و خطر پذير
مصوب 1397,08,06

هيئت وزيران در جلسه 6 /8 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال به صورت تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، براي مطالعه گسل هاي فعال و پنهان كشور در داخل و پيرامون شهرهاي بزرگ و خطر پذير (حداقل ده ايستگاه لرزه نگاري و پنج دستگاه رهياب (GPS) موقت) به منظور پيشگيري و مقابله با حوادث غيرمترقبه به سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور اختصاص مي يابد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 – سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور موظف است ضمن نظارت فني و اجرايي بر روند انجام عمليات مذكور، گزارش هزينه كرد اعتبارات فوق را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور