تصويب نامه در خصوص اجازه فروش (232) مترمربع از پلاك ثبتي (2) فرعي از (3721) اصلي مفروز واقع در بخش (20) شهرستان اردكان، استان يزد به وزارت جهاد كشاورزي

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اجازه فروش (232) متر مربع از پلاك ثبتي (2) فرعي از (3721) اصلي مفروز واقع در بخش (20) شهرستان اردكان، استان يزد به وزارت جهاد كشاورزي
مصوب 1397,08,06

هيئت وزيران در جلسه 6 /8 /1397 به پيشنهاد شماره 23121 /020 مورخ 12 /9 /1396 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – تصويب كرد:
وزارت جهاد كشاورزي مجاز است نسبت به فروش پلاك ثبتي (2) فرعي از (3721) اصلي مفروز و مجزي شده از (1) فرعي از اصلي مذكور، واقع در بخش (20) شهرستان اردكان، استان يزد، به مساحت (232) متر مربع، با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و مطابق ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 – هزينه كند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور