اجازه فروش (232) مترمربع از پلاك ثبتي (2) فرعي از (3721) اصلي واقع در بخش (20) شهرستان اردكان، استان يزد به وزارت جهاد كشاورزي

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اجازه فروش (232) مترمربع از پلاك ثبتي (2) فرعي از (3721) اصلي واقع در بخش (20) شهرستان اردكان، استان يزد به وزارت جهاد كشاورزي
مصوب 1397,08,06

هيئت وزيران در جلسه 6 /8 /1397 به پيشنهاد شماره 23121 /020 مورخ 12 /9 /1396 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – تصويب كرد:
وزارت جهاد كشاورزي مجاز است نسبت به فروش پلاك ثبتي (2) فرعي از (3721) اصلي مفروز و مجزي شده از (1) فرعي از اصلي مذكور، واقع در بخش (20) شهرستان اردكان، استان يزد، به مساحت (232) مترمربع، با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و مطابق ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 – هزينه كند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور