تصويب نامه در خصوص مجاز بودن وزارت مذكور نسبت به فروش پلاك 2 فرعي از 3721 اصلي مفروز و مجزي شده از 1 فرعي واقع در شهرستان اردكان

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.