تصويب نامه درخصوص اصلاح بند 1 تصويب نامه شماره 17996/ت 55347هـ مورخ 22 ارديبهشت 97

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.