اصلاح تصويب نامه شماره 17996/ت55347هـ مورخ 1397/2/22 در خصوص تخصيص اعتبار براي بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از زلزله استان كرمانشاه و كمك بلاعوض جهت تأمين اسكان موقت صاحبان واحدهاي مسكوني آسيب ديده

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويب نامه شماره 17996/ت55347هـ مورخ 1397/2/22 در خصوص تخصيص اعتبار براي بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از زلزله استان كرمانشاه و كمك بلاعوض جهت تأمين اسكان موقت صاحبان واحدهاي مسكوني آسيب ديده
مصوب 1397,08,02

هيئت وزيران در جلسه 2 /8 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – در بند (1) تصويب نامه شماره 17996 /ت 55347 ھ مورخ 22 /2 /1397 عبارت "مبلغ چهار هزار و هشتصد و شانزده ميليارد و هفتصد و هشتاد ميليون (000 /000 /780 /816 /4) ريال" به عبارت "مبلغ پنج هزار و دويست و چهل و سه ميليارد و ششصد و پنجاه و چهار ميليون (000 /000 /654 /243 /5) ريال" تغيير مي يابد و رديف هاي (1)، (2)، (3)، (4) و (6) جدول موضوع بند ياد شده به شرح جدول زير اصلاح مي شود:
(ارقام به ميليون ريال)


رديف

موضوع

نوع اعتبار

ميزان اعتبار

دستگاه اجرايي

1

كمك بلاعوض جهت احداث (8264) واحد مسكوني شهري به ازاي هر واحد مبلغ شصت ميليون (000 / 000 /60) ريال (نقدي و يا مصالح)

هزينه اي

840 /495

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

2

كمك بلاعوض جهت احداث (21168) واحد مسكوني روستايي به ازاي هر واحد مبلغ پنجاه ميليون (000 / 000 /50) ريال (نقدي و يا مصالح)

400 /058 /1

3

كمك بلاعوض جهت تعمير واحدهاي مسكوني شهري و روستايي و واحدهاي تجاري به ازاي هر واحد حداكثر تا سقف مبلغ بيست ميليون (000 / 000 /20) ريال

150 /867

4

كمك بلاعوض جهت تامين لوازم خانگي (46703) واحد مسكوني به ازاي هر واحد مبلغ بيست ميليون (000 / 000 /20) ريال

060 /934

6

هزينه هاي پشتيباني و ارايه خدمات فني و مديريتي و آواربرداري

204 /252 /1

2 – در بند (2) تصويب نامه ياد شده، عبارت "مبلغ هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800) ريال" به عبارت "مبلغ سيصد و هفتاد و سه ميليارد و يكصد و بيست و شش ميليون (000 /000 /126 /373) ريال" اصلاح مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور