تصويب نامه در خصوص واريز كمك جبراني به كاركنان با مجموع پرداختي ماهيانه كمتر از سي ميليون ريال

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص واريز كمك جبراني به كاركنان با مجموع پرداختي ماهيانه كمتر از سي ميليون ريال
مصوب 1397,08,02

هيأت وزيران در جلسه 2 / 8 / 1397 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است براي كاركنان رسمي و پيماني كشوري و لشكري، كاركنان قراردادي و شركتي و مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد و ساير صندوق ها كه مجموع پرداختي ماهيانه به آنها كمتر از سي ميليون ريال است، كمك جبراني از طريق حساب هاي بانكي مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واريز كند.

2 - منابع مالي مورد نياز اين تصويب نامه از محل مصوبه دولت در خصوص طرح حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه تأمين مي شود.

3 - مسئوليت و چگونگي اجراي اين تصويب نامه بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري