طرح حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيأت وزيران در جلسه 2 /8 /1397 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه را به شرح زير تصويب كرد:

طرح حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه
مصوب 1397,08,02

ماده 1 - سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است به منظور حمايت از گروه هاي كم درآمد جامعه و تأمين بسته هاي حمايتي براي گروه هاي زير در قالب واريز به حساب سرپرست خانوار از طريق حساب ‌هاي بانكي متصل به يارانه هاي نقدي اقدام كند:

الف - خانوارهاي تحت پوشش و پشت نوبتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور.

ب - خانوارهاي تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران.

پ - خانوارهاي با درآمد ماهانه كمتر از سي ميليون ريال در گروه هاي كارگران ساختماني، قالي بافان و شاغلان صنايع دستي، مشاغل آزاد و خويش فرمايان، رانندگان بين شهري و درون شهري، زنبورداران، كارگران باربر، شاغلين كسب و كارهاي خانگي، كارگران كارگاه هاي متفرقه، عشاير و روستاييان، بازنشستگان، دريافت كنندگان بيمه بيكاري و ساير گروه هاي مشمول كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شناسايي مي شوند.

ت - ساير خانوارهاي كم درآمد با درآمد ماهانه كمتر از سي ميليون ريال كه درخواست آنها پس از بررسي توسط كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور پذيرفته مي شود.

تبصره - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با استفاده از اطلاعات در اختيار از طريق كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به درخواست كتبي اشخاص موضوع بند (ت) ماده (1) اين تصويب نامه پس از اجازه آنها به دسترسي وزارتخانه مذكور به حساب هاي بانكي مربوط رسيدگي كند.

ماده 2 - دستگاه هاي اجرايي از جمله دستگاه هاي موضوع آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور موظف به ارايه اطلاعات مورد نياز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشند.

ماده 3 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نهادهاي حمايتي موظفند اعتبار تخصيصي را بر اساس بُعد خانوار تنظيم و پرداخت نمايند.

ماده 4 - منابع مالي مورد نياز اين تصويب نامه از محل مابه التفاوت تسعير قيمت خوراك كارخانه هاي پتروشيمي و پالايشگاه ها نسبت به متوسط نرخ سامانه نيما و تغيير قيمت گاز مصرفي كارخانه هاي فولاد تأمين مي گردد. وزارت نفت موظف است با تحويل خوراك كارخانه هاي پتروشيمي‌ و سوخت كارخانه هاي فولاد، مابه التفاوت قيمت را دريافت و به حساب ويژه اي نزد خزانه داري كل كشور كه به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها افتتاح مي شود، واريز كند. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است متناسب با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبار مربوط به اجراي اين تصويب نامه را براي تأمين بسته هاي حمايتي به حساب ذي نفعان واريز كند.

ماده 5 - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است تا سقف مبلغ نود هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 90) ريال از منابع موضوع بند (4) را صرف اجراي اين تصويب نامه نمايد و مازاد بر سقف ياد شده را صرف حمايت از توليد، اشتغال و قراردادهاي پيمانكاران كند.

ماده 6 - اعتبار واريزي موضوع اين تصويب نامه براي همه اشخاص و خانوارها صرفاً براي خريد كالاهاي سبد حمايتي مصوب كارگروه متشكل از وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي قابل استفاده است.

ماده 7 - دستورالعمل اجرايي اين تصويب نامه در كارگروهي با مسئوليت سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، نفت، امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ابلاغ مي شود.

ماده 8 - مسئوليت حسن اجراي اين تصويب نامه بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري