محاسبه مانده تسهيلات صندوق توسعه ملي براي طرح مهار و تنظيم آب هاي مرزي و شبكه هاي اصلي و فرعي متناظر بر اساس قيمت سامانه نيما

مصوب 1397/07/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

محاسبه مانده تسهيلات صندوق توسعه ملي براي طرح مهار و تنظيم آب هاي مرزي و شبكه هاي اصلي و فرعي متناظر بر اساس قيمت سامانه نيما
مصوب 1397,07,29

هيئت وزيران در جلسه 29 / 7 / 1397 به پيشنهاد شماره 100 / 20 / 34487 / 97 مورخ 21 / 7 / 1397 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

مانده تسهيلات صندوق توسعه ملي براي طرح هاي مهار و تنظيم آب هاي مرزي و شبكه هاي اصلي و فرعي متناظر، احياي اراضي كشاورزي خوزستان و ايلام و انتقال آب با لوله به (46) هزار هكتار از اراضي دشت سيستان از زمان فعال شدن سامانه نيما بر اساس قيمت سامانه ياد شده محاسبه و معادل ريالي آن به حساب بانك عامل مربوط براي اجراي طرح هاي مزبور واريز مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور