الحاق بند (6) به تصويب نامه شماره 11739 /ت 55295 هـ مورخ 8 /2 /1397 [با موضوع اقدام شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي نسبت به خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان]

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

الحاق بند (6) به تصويب نامه شماره 11739 /ت 55295 هـ مورخ 8 /2 /1397 [با موضوع اقدام شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي نسبت به خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان]
مصوب 1397,08,02

هيأت وزيران در جلسه 2 /8 /1397 به پيشنهاد شماره 381722 مورخ 22 /7 /1397 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

متن زير به عنوان بند (6) به تصويب نامه شماره 11739 /ت 55295هـ مورخ 8 /2 /1397 اضافه مي شود:
6 – در صورت عدم تكافوي منابع پيش بيني شده از محل منابع عمومي و منابع هدفمند كردن يارانه ها، سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است از محل اسناد خزانه اسلامي موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور، نسبت به تأمين كسري منابع مورد نياز اقدام كند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري