تصويب نامه در خصوص اجراي كامل و هماهنگ برنامه جامع اصلاح نظام اداري (دوره دوم)

مصوب 1397/07/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اجراي كامل و هماهنگ برنامه جامع اصلاح نظام اداري (دوره دوم)
مصوب 1397,07,29

هيأت وزيران در جلسه 29 / 7 / 1397 به پيشنهاد شماره 308932 مورخ 18 / 6 / 1397 سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1- به منظور اجراي كامل و هماهنگ برنامه جامع اصلاح نظام اداري (دوره دوم) موضوع مصوبه شماره 302596 مورخ 14 / 6 / 1397 شوراي عالي اداري تمامي دستگاه هاي اجرايي موظفند:
الف - برنامه عملياتي خود را از طريق انعقاد تفاهم نامه با سازمان اداري و استخدامي كشور تا پايان سال 1397 تدوين كنند.
ب - پيشنهاد مربوط به بودجه و اعتبار لازم در سقف اعتبارات ساليانه خود را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه نمايند.

2- سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است:
الف - با همكاري دستگاههاي اجرايي سهم هر يك از دستگاه ها در سقف اهداف كمي پيش بيني شده در برنامه مذكور را بر اساس تفاهم مشترك تعيين نمايد و مبناي ارزيابي عملكرد سالانه دستگاه ها در بعد شاخص‏هاي عمومي قرار دهد.
ب - گزارش سالانه اجراي اين تصويب نامه را در مقاطع مختلف زماني به هيأت وزيران و ساير مراجع ذي ربط ارايه نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري