تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ پانصد و هشتاد و شش ميليارد و ششصد ميليون (000 /000 /600 /586) ريال و تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي جبران خسارت و بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان مازندران

مصوب 1397/07/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ پانصد و هشتاد و شش ميليارد و ششصد ميليون (000 /000 /600 /586) ريال و تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي جبران خسارت و بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان مازندران
مصوب 1397,07,25

هيئت وزيران در جلسه 25 /7 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

۱ - مبلغ پانصد و هشتاد و شش ميليارد و ششصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۰ /۵۸۶) ريال از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳-، براي جبران خسارت و بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان مازندران به شرح جدول زير در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

مــوضوع

تعداد واحد خسارت ديده

مبلغ هر واحد

نوع اعتبار

ميزان اعتبار

جمع

۱

كمك بلاعوض جهت احداث واحدهاي مسكوني روستايي

۳۹۵

۱۰۰

هزينه اي

۵۰۰ /۳۹

۶۰۰ /۲۳۶

۲

كمك بلاعوض جهت احداث واحدهاي مسكوني شهري

۱۵۰

۱۱۰

۵۰۰ /۱۶

۳

كمك بلاعوض جهت تعمير واحدهاي مسكوني شهري و روستايي و تجاري

۲۷۰۹

۲۰

۱۸۰ /۵۴

۴

هزينه هاي پشتيباني و ارايه خدمات فني و مديريتي و آواربرداري

-

-

۳۴۰ /۱۱

۵

كمك بلاعوض جهت كمك معيشتي به آسيب ديدگان

۳۲۵۴

۲۰

۰۸۰ /۶۵

۶

كمك بلاعوض جهت تأمين زمين براي جابجايي (۵۰۰) واحد مستقر در حريم رودخانه ها

۵۰۰

۱۰۰

۰۰۰ /۵۰

۷

جهت بازسازي تأسيسات زيربنايي داخل بافت روستاها

-

-

تملك دارايي سرمايه اي

۰۰۰ /۳۵۰

۰۰۰ /۳۵۰

جمــع كـل

۶۰۰ /۵۸۶

2 - مبلغ هشتصد و شصت و سه ميليارد و هفتصد و سي ميليون (000 /000 /730 /863) ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت (با سود و كارمزد چهار درصد در مناطق روستايي و پنج درصد در مناطق شهري) توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل به شرح جدول زير با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي بين آسيب ديدگان ناشي از سيل استان مازندران با ضمانت زنجيره اي به منظور بازسازي واحدهاي مسكوني روستايي و شهري پرداخت مي شود. بدهي و معوقات و چك برگشتي احتمالي آسيب ديدگان به بانك ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود:
(ارقام به ميليون ريال)


رديف

موضوع

تعداد واحد خسارت ديده

سقف تسهيلات به هر واحد

ميزان كل تسهيلات

توضيحات

1

بازسازي اماكن مسكوني روستايي

395

350

250 /138

بازپرداخت پانزده ساله (سه سال دوران مشاركت مدني و دوازده سال دوران مشاركت اقساطي)

2

بازسازي اماكن مسكوني شهري

150

500

000 /75

3

تعمير اماكن مسكوني شهري و روستايي و تجاري

2709

120

080 /325

با سود و كارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله

4

كمك معيشتي به آسيب ديدگان

3254

100

400 /325

با سود و كارمزد پنج درصد و بازپرداخت پنج ساله


جمـــع كل

730 /863

۳ - سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت يارانه سود (مابه التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهيلات اعطايي به خسارت ديدگان موضوع بند (2) اين تصويب نامه را تضمين و تعهد مي نمايد كه هزينه هاي ياد شده پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه سال بعد پيش بيني و منظور نموده و به شبكه بانكي پرداخت نمايد و اين تضمين نافي مسئوليت بانك هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.

۴ - اصل تسهيلات اخذ شده تا (۱۵) مهرماه سال ۱۳۹۷ خسارت ديدگان ناشي از سيل استان مازندران براي واحدهاي مسكوني و تجاري با تأييد بنياد مسكن انقلاب اسلامي و براي بخش كشاورزي با تأييد وزارت جهاد كشاورزي به مدت دو سال امهال مي شود و متعاقباً بر اساس اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سود و جرايم ديركرد آن از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- تأمين و يا در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني مي شود تا برابر قوانين و مقررات مربوط اقدام شود.

۵ - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور