تصويب نامه در خصوص تخصيص اعتبار براي جبران خسارت و بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان گيلان

مصوب 1397/07/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سيصد و چهل و پنج ميليارد (000 /000 /000 /345) ريال و تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي جبران خسارت و بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان گيلان
مصوب 1397,07,25

هيئت وزيران در جلسه 25 /7 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ سيصد و چهل و پنج ميليارد (000 /000 /000 /345) ريال از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393-، براي جبران خسارت و بازسازي بخش‌ هاي خسارت ‌ديده ناشي از سيل استان گيلان به شرح جدول زير در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

موضوع

تعداد واحد خسارت ديده

مبلغ هر واحد

نوع اعتبار

ميزان اعتبار

جمع

1

كمك بلاعوض جهت احداث واحدهاي مسكوني روستايي

421

100

هزينه اي

100/42

000 /195

2

كمك بلاعوض جهت احداث واحدهاي مسكوني شهري

82

110

020 /9

3

كمك بلاعوض جهت تعمير واحدهاي مسكوني شهري و روستايي و تجاري

020 /2

20

400 /40

4

هزينه‌هاي پشتيباني و ارايه خدمات فني و مديريتي و آواربرداري

-

-

120 /10

5

كمك بلاعوض جهت كمك معيشتي به آسيب ‌ديدگان

528 /2

20

560 /50

6

كمك بلاعوض جهت تأمين زمين براي جابجايي (428) واحد مستقر درحريم رودخانه‌ ها

428

100

800 /42

7

جهت بازسازي تأسيسات زيربنايي داخل بافت روستاها

-

-

تملك دارايي
سرمايه اي

000 /150

000 /150

جمـــع كل

000 /345

2 - مبلغ ششصد و هشتاد و سه ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون (000 /000 /550 /683) ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت (با سود و كارمزد چهار درصد در مناطق روستايي و پنج درصد در مناطق شهري) توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل به شرح جدول زير با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي بين آسيب ‌ديدگان ناشي از سيل استان گيلان با ضمانت زنجيره‌ اي به منظور بازسازي واحدهاي مسكوني روستايي و شهري پرداخت مي ‌شود. بدهي و معوقات و چك برگشتي احتمالي آسيب‌ ديدگان به بانك ‌ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

موضوع

تعداد واحد خسارت‌ديده

سقف تسهيلات به هر واحد

ميزان كل تسهيلات

توضيحات

1

بازسازي اماكن مسكوني روستايي

421

350

350 /147

بازپرداخت پانزده ساله
(سه سال دوران مشاركت مدني و دوازده سال دوران مشاركت اقساطي)

2

بازسازي اماكن مسكوني شهري

82

500

000 /41

3

تعمير اماكن مسكوني شهري و روستايي و تجاري

2020

120

400 /242

با سود و كارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله

4

كمك معيشتي به آسيب‌ ديدگان

2528

100

800 /252

با سود و كارمزد پنج درصد و بازپرداخت پنج ساله

جمــع كل

550 /683

3 - سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت يارانه سود (مابه‌ التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ‌ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهيلات اعطايي به خسارت‌ديدگان موضوع بند (2) اين تصويب نامه را تضمين و تعهد مي ‌نمايد كه هزينه ‌هاي ياد شده پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه سال بعد پيش ‌بيني و منظور نموده و به شبكه بانكي پرداخت نمايد و اين تضمين نافي مسئوليت بانك‌ هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.

4 - اصل سود تسهيلات اخذ شده تا (15) مهر ماه سال 1397 خسارت ديدگان ناشي از سيل استان گيلان براي واحدهاي مسكوني و تجاري با تأييد بنياد مسكن انقلاب اسلامي و براي بخش كشاورزي با تأييد وزارت جهاد كشاورزي به مدت دو سال امهال مي شود و متعاقباً براساس اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سود و جرايم ديركرد آن از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- تأمين و يا در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني مي شود تا برابر قوانين و مقررات مربوط اقدام شود.

5 - سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان گيلان موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور