تصويب نامه در خصوص نرخ تسعير ارز براي محاسبه قيمت خوراك پالايشگاه ها (نفت خام و ميعانات گازي) و فرآورده هاي تحويلي از پالايشگاه ها

مصوب 1397/07/22 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين نرخ تسعير ارز براي محاسبه قيمت خوراك پالايشگاه ها (نفت خام و ميعانات گازي) و فرآورده هاي تحويلي
مصوب 1397,07,22

هيئت وزيران در جلسه 22 / 7 / 1397 به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1- از ابتداي آبان ماه سال 1397 نرخ تسعير ارز براي محاسبه قيمت خوراك پالايشگاه ها (نفت خام و ميعانات گازي) و فرآورده هاي تحويلي از پالايشگاه ها به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران (پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي)، برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز درسامانه نيما خواهد بود.

2- قيمت گذاري مواد اوليه قير (VB) دريافتي از پالايشگاه ها براي تحويل قير رايگان موضوع بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور بر مبناي نرخ تسعير دلار (000/ 42) ريال و مابه التفاوت آن با متوسط ماهانه نرخ تسعير مورد عمل در سامانه نيما با پالايشگاه ها محاسبه خواهد شد.

3- به منظور جلوگيري از تغيير نرخ روغن موتور و همچنين شوينده ها، برش روغن (لوب كات) و نفت سفيد تحويلي از پالايشگاه ها به كارخانه هاي روغن سازي و كارخانه هاي توليد آلكيل بنزن خطي از نفت سفيد (LAB)، بدون تأثير تسعير نرخ ارز بر مبناي نرخ تسعير دلار (000/ 42) ريال و مابه التفاوت آن با متوسط ماهانه نرخ تسعير مورد عمل در سامانه نيما با پالايشگاه ها محاسبه خواهد شد.

4- نرخ تسعير خوراك تحويلي از پالايشگاه ها به شركت هاي پتروشيمي داخلي بر مبناي متوسط ماهانه نرخ تسعير مورد عمل در سامانه نيما خواهد بود.

5- پالايشگاه ها مجازند فرآورده هاي ويژه خود را براي مصارف داخلي بر مبناي متوسط ماهانه نرخ تسعير مورد عمل در سامانه نيما (به عنوان نرخ پايه) محاسبه يا مستقيماً صادر كنند.

تبصره - بازگشت ارز حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي ويژه تابع مقررات عمومي مصوب خواهد بود.

6- صادرات فرآورده هاي اصلي (نفت كوره، بنزين، نفت گاز، گاز مايع، نفت سفيد و سوخت هوايي) فقط از طريق شركت ملي نفت ايران مجاز است.

تبصره 1 - صادرات فرآورده هاي اصلي به هر شكل توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و پالايشگاه هاي كوچك، منوط به كسب مجوز از وزارت نفت است.

تبصره 2 - صادرات گاز مايع توسط شركت ملي گاز ايران و شركت هاي پتروشيمي توليدكننده مجاز است.

7- شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، هر ماهه صورتحساب هاي صادر شده (طلب / بدهي دولت از هر پالايشگاه در ماه پيش از آن) را به پالايشگاه مربوط و نيز خزانه داري كل كشور ارسال مي كند تا در هر مورد مبلغ صورتحساب وصول و به حساب هاي يك طرفه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران واريز و از آن محل مستقيماً به حساب هاي ذي ربط خزانه واريز شود. در صورت استنكاف پالايشگاه ها، خزانه داري كل كشور مجاز به انجام عمليات اجرايي موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومي - مصوب 1366- خواهد بود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور