تصويب نامه درخصوص ثبت اطلاعات پرداخت هاي كاركنان و مديران در سامانه ثبت حقوق و مزايا

مصوب 1397/07/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص ثبت اطلاعات پرداخت هاي كاركنان و مديران در سامانه ثبت حقوق و مزايا
مصوب 1397,07,25

هيأت وزيران در جلسه 25 /7 /1397 به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395- تصويب كرد:

1 - كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395 - مكلفند نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت هاي كاركنان و مديران خود در سامانه ثبت حقوق و مزايا، به ترتيبي كه سازمان اداري و استخدامي كشور مقرر مي نمايد، اقدام كنند. مسئوليت اجراي اين بند برعهده بالاترين مقام مجاز دستگاه و ذي حسابان دستگاه هاي اجرايي (يا مديران مالي و عناوين مشابه) است.

2 - سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است پيگيري لازم در خصوص ثبت و بارگذاري اطلاعات مربوط به كليه اقلام پرداختي مديران كل به بالا شامل مقامات، رؤسا، مديران و همترازان آنها را به تفصيلي كه در ماده (29) قانون ياد شده مشخص شده است، در سامانه اطلاعاتي دستگاه هاي اجرايي به عمل آورد و پس از تكميل اطلاعات ورودي كليه دستگاه هاي مشمول، مراتب را به هيأت وزيران گزارش نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري