تصويب نامه درخصوص ثبت اطلاعات پرداخت هاي كاركنان و مديران دستگاه هاي اجرايي در سامانه ثبت حقوق و مزايا

مصوب 1397/07/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.